Skog och skogsmark

Länets skog och skogsmarker påverkas av skogsbruk och samhällsplanering. Även luftföroreningar har stor betydelse genom nedfallet av försurande och gödande ämnen.

Kronutglesning hos gran 

I Sverige har vi som mål att förvalta skogen så att den även i framtiden förser oss med skogsråvara samtidigt som dess djur och växter kan fortleva i livskraftiga bestånd. Skogen är också ovärderlig för vårt behov av rekreation och friluftsliv.

I dag är drygt två procent av skogsmarken i länet formellt skyddad. Skogsvårdsstyrelsens inventering av särskilt värdefulla miljöer för biologisk mångfald har visat att det finns höga naturvärden i Stockholms län jämfört med många andra län.

Mycket talar för att skogens hälsotillstånd förbättrats under senare år:  Kronutglesningen (ett mått på skogens vitalitet) har inte förändrats nämnvärt under en lång följd av år och markförsurningen avtar sakta men säkert i de marker som klassas som produktiv skogsmark. I den norra delen av länet är försurningen i dagsläget på en låg nivå, men även i den södra delen är situationen god. Kvarstående problem kan finnas i magra marker med tunna jordtäcken främst i den södra länshalvan.