Fåglar i Mälaren

Inventeringar av Mälarens fågelfauna startade 2004 som ett led i övervakningen av sjöns miljötillstånd. Resultatet är även ett nödvändigt underlag för en klok förvaltning av Mälaren i frågor som rör friluftsliv, naturskydd och bebyggelseplanering. Miljöövervakningen bedrivs i samarbete mellan Mälarens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län.

Fisktärna. Foto: Markus Rehnberg 

Fisktärna Foto: Markus Rehnberg

Storskarven - en kontroversiell fågelart

Storskarv är en kontroversiell fågelart som finns i Mälaren. Aktuella frågor är skyddsjakt, fåglarnas skador på fisk och fiskeredskap samt artens expansion. Arten har expanderat sedan etableringen i Mälaren år 1994, men expansionen stannade av åren 2007-2014. Vid den senaste inventeringen noterades dock en markant ökning av beståndet. 2017 räknades 3 802 aktiva bon fördelade på sammanlagt 13 kolonier, vilket är drygt 50 % fler bon jämfört med toppåret 2007. Största kolonin är Lindskär/Måsskär i Brofjärden, Upplands-Bro kommun, vilken innehöll sammanlagt 758 bon 2017. Stockholms län hyser nu cirka 40 % av Mälarens skarvar.

Fågelinventeringen – så går det till

Basnivån av inventeringen av fågelskär sker i form av individräkning med båt strax utanför ön i månadsskiftet maj/juni. Det finns också en fördjupad inventeringsnivå där landstigning sker för att räkna ägg och ungar. Även döda och sjuka fåglar registreras. Först räknas fåglarna en bit ifrån ön och sedan åker man snabbt fram till strandkanten för att räkna uppfloget av fåglar. För att inte störa fåglarna i onödan minimeras räkningstiden. 

Resultat av boräkning

Fram till 2014 gjordes en begränsad landstigning på ett 20-tal öar för att räkna bon, ägg och ungar. 2005-2008 koncentrerades boräkningen till gråtrutskolonier. Mellan 2009 – 2014 var målarten fisktärna. Under 2014 registrerades på så sätt 307 fisktärnebon med ett genomsnitt på 1,73 fåglar per bo. Vid boräkningen räknas också döda fåglar för att följa upp den förhöjda dödligheten hos framför allt gråtrutar som noterats sedan 2002 i västra Mälaren. Resultaten i Mälaren tyder på att vi för närvarande har nära naturliga dödlighetstal. Ett undantag 2007 var de två döda gråtrutar och en gråtrut med specifika sjukdomssymptom som hittades på Flisa Tall i Norra Björkfjärden (Uppsala län).

Resultat vid 2016 års inventering av fågelskär

Under 2016 räknades sammanlagt 6 696 fåglar av 31 arter (exklusive storskarv) som bedömdes häcka på fågelskären. De fyra vanligaste arterna var gråtrut (1634 fåglar), fisktärna (1466 fåglar), skrattmås (1099 fåglar) och fiskmås (1011 fåglar). I 2006 års rapport jämförs inventeringsresultaten med uppskattade beståndsstorlekar för tolv arter i mitten av 1970-talet. Två arter har invandrat (storskarv och vitkindad gås), tre arter har ökat (strandskata, silltrut och havstrut), sex arter har minskat (vigg, småskrake, storlom, skrattmås, gråtrut, fisktärna) medan en art bedöms som stabil (fiskmås). I 2016 års rapport konstateras att silltrut och havstrut ökat sina bestånd medan skrattmås minskat. Även vitkindad gås hade ett dåligt år.