Sjöar och vattendrag

Stockholms län utmärks av den långa kustlinjen mot skärgården åt öster och av Mälarens flikiga strandlinje åt väster. Utmärkande är också det varierade sprickdalslandskapet med dalgångar och slättbygder mellan skogar och hällmarker. Det uppbrutna landskapet gör att det finns många små sjöar och vattendrag i länet.
Storsjön vid Undal, Riala.

Små vattendrag...

De naturgeografiska förhållandena medför att avrinningsområdena blir små med korta, men många, vattendrag som rinner till kusten eller till Mälaren. Trots att vattendragen är små har de stor betydelse för skärgårdens och Mälarens vattenkvalitet.

Många av vattendragen har höga biologiska värden, till exempel reproduktion av ursprungliga stammar av havsöring och den inhemska flodkräftan. Det östliga läget i landet innebär att klimatet i länet är förhållandevis torrt, med låg nederbörd och därmed också låg avrinning. Den ringa nederbörden medför att de små vattendragen ofta torkar ut sommartid.

... och många små sjöar

I länet finns cirka 850 sjöar. De flesta är små, mer än hälften av sjöarna är mindre än 10 hektar. Bara tre sjöar har en yta större än 1000 hektar. Dessa är Mälaren, Erken (Norrtälje) och Yngern (Södertälje).

De näringsrika sjöarna finns i dalgångarna och i slättbygderna medan de näringsfattiga sjöarna finns i höjdlägena. Den senaste inlandsisen spred kalkrika avlagringar över länet i avtagande skala norrifrån mot söder. Som följd av detta finns de flesta försurade sjöarna i söder.

Människan påverkar

Människan har i hög grad påverkat sjöar och vattendrag genom fysiska ingrepp. I länet har till exempel cirka 390 sjöar sänkts, framför allt i syfte att vinna odlingsbar mark. I slättbygden har hela 80 procent av sjöarna varit föremål för sjösänkningar. Det minskade vattendjupet i sjöarna bidrog till att vattenvegetationen, till exempel vass, kunde breda ut sig och igenväxningen av sjöarna tog fart.

I jordbrukslandskapet har man rätat ut små och stora vattendrag. Meandringar har i stor utsträckning grävts bort och vattendragens självrensande förmåga har minskat liksom de biologiska värdena och vattendragens förmåga att hålla kvar vattnet.