Miljöövervakning

Miljöövervakningens syfte är att beskriva tillståndet i miljön och att bedöma hotbilder. Den är även ett viktigt underlag vid uppföljning av miljömålen.

Den svenska miljöövervakningen består dels av ett nationellt program, som drivs av Naturvårdsverket, dels av regionala program på länsnivå som länsstyrelserna har en samordnande roll för. Miljöövervakning bedrivs också på lokal nivå, till exempel av flera kommuner i länet samt av universitet/högskolor, företag, forskningsinstitut, luft- och vattenvårdsförbund, föreningar och privatpersoner.

Länsstyrelsens miljöövervakningsverksamhet ska vara ett komplement till såväl nationell som lokal övervakning och ha inriktning mot de miljöproblemen som är typiska för länet. Helst ska miljösituationen kunna följas i såväl luft som mark och vatten, men verksamheten ska också kunna bevaka sådant som direkt berör människors hälsa. Miljöövervakningen ska bidra med underlag för åtgärder. En viktig del i vattenövervakningen är också att den ska generera data för vattenförvaltningens behov.

Länets regionala miljöövervakningsprogram finns redovisat i rapporten Regionalt miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2015-2020.

Pågående miljöövervakning

Länsstyrelsen ansöker årligen om medel för regional miljöövervakning hos Naturvårdsverket. De senaste åren har Länsstyrelsen fått cirka 1 800 000 kronor årligen. Dessutom får vi medel för Informationscentralen för egentliga Östersjön.

Exempel på övervakning i det pågående programmet är:

  • Biologisk övervakning av fisk, bottenfauna och vegetation i vattendrag och sjöar.
  • Övervakning av övergödning i sjöar.
  • Vattenkemisk analys av grundvatten (till exempel källor).
  • Inventering av fåglar i Mälaren.
  • Vattenkemiska och biologiska undersökningar (bottenfauna,  makrovegetation och fisk) i Stockholms skärgård.
  • Regional miljöövervakning i landskapsrutor - småbiotoper, gräsmarker och våtmarker
  • Nedfall av försurande och övergödande ämnen.

Provtagning och analys ska hålla hög kvalitet

För att länets miljöövervakningsprogram ska ge pålitlig information är det viktigt att insamlade data uppfyller givna krav på kvalitet. Vi följer därför i så hög utsträckning som det är möjligt de undersökningstyper och metoder som rekommenderas i Naturvårdsverkets "Handledning för miljöövervakning". För prover som analyseras på laboratorium gäller att laboratoriet ska vara ackrediterat för de analysmetoder som ska användas och att de metoder som används har tillräckligt hög detektionsnivå (gräns för lägsta uppmätbara halt) för de analyserade ämnena.

Data ska vara tillgängliga och hålla hög kvalitet

De data som samlats in genomgår en kvalitetskontroll innan de lagras i databaser och senare bearbetas på olika sätt. Insamlade data från den regionala miljöövervakningen lagras hos nationella datavärdar, men finns också tillgängliga på Länsstyrelsen.  Data som insamlats med hjälp av statliga miljöövervakningsmedel får fritt användas om källan anges.