Miljögifter

Miljögifter är ett samlingsnamn på många typer av ämnen som har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. Två kända grupper av miljögifter är tungmetaller (såsom kadmium och bly) och organiska miljögifter (såsom PAH och PCB). Trots att de flesta miljögifter har minskat kraftigt sedan 1970-talet, utgör samhällets stora kemikalieanvändning och framställning av nya kemikalier fortfarande ett miljöhot.