Avloppsslam

I avloppsslammet koncentreras många miljögifter som används i samhället. Slammet kan därför användas som en indikator på flöden av miljögifter. Flera ämnen har genom målinriktat miljöarbete minskat kraftigt.
I avloppsreningsverken avskiljs fasta och lösta föreningar så att avloppsvattnet utan olägenheter kan ledas till recipienten, det vill säga en sjö, ett vattendrag eller ett kustområde. Främst görs detta för att skilja av näringsämnen så att inte utsläppet av avloppsvatten ska leda till övergödning. Som en restprodukt fås ett slam med ett högt innehåll av näringsämnen men även förhöjda halter av oönskade ämnen som vissa tungmetaller och organiska miljögifter.
Aitikgruvan utanför Gällivare
En strävan har varit att slammets innehåll av näringsämnen ska tas till vara genom att använda det som gödningsmedel på produktiv mark. Men förutsättningarna för användning och avsättning av slam har genomgått stora förändringar de senaste åren. Oro för slammets innehåll av miljögifter har gjort det svårt att få avsättning för slammet på jordbruksmark men även skatteregler och kostnader för avsättning av slammet har styrt slamanvändningen under åren som gått.