Marin miljöövervakning i Stockholms län

Nedan hittar du information om provtagningsstationer och resultat från den marina miljöövervakningens fem programområden: Fria vattenmassan, Makrofauna mjukbotten, Vegetationsklädda bottnar, Kustfiskbestånd och metaller i fisk samt Metaller och PAH i sediment.
Karta med provtagningsstationer

Provtagningsstationer

Ljusblå = Fria vattenmassan
Röda = Makrofauna mjukbotten
Gröna = Vegetationsklädda bottnar
Mörkblå = Kustfiskbestånd och metaller i fisk
Rosa = Metaller och PAH i sediment (visar även stationer i Mälaren)

Provtagningen sker från två gånger per år (fria vattenmassan) till vart 6:e år (vegetationsklädda bottnar och sedimentprovtagning). Utförare och datavärdar är SMHI, Stockholms universitet, SLU AQUA och IVL (se nedan samt högerspalten).

Provtagningen av fria vattenmassan är samordnad med Uppsala och Södermanlands län och kartan visar även dessa stationer.

Marina miljöövervakningens programområden

Fria vattenmassan (ljusblå)

Programmet syftar till att undersöka miljösituationen i kustzonen, främst med avseende på eutrofiering, och att ge underlag för en regionalt yttäckande statusbedömning av klorofyll, biovolym av växtplankton och fysikaliska-kemiska förhållanden. Prover tas varje år: en gång i juli och en gång i augusti. Vid samtliga stationer mäts följande variabler i ytvatten (0,5 meters djup): totalkväve, totalfosfor, fosfat, nitrit + nitrat, ammonium, kisel samt klorofyll, salthalt, temperatur och siktdjup. På stationer med skiktad vattenmassa bestäms salt- och syrehalt i djupvatten.

SMHI är datavärd och har data från och med 2008. Rapporter med mera från övervakningen finns från Svealands kustvattenvårdsförbund och Stockholms universitet.

Makrofauna mjukbotten (röd)

Programmet syftar till att undersöka miljösituationen i kustzonen främst med avseende på eutrofiering och syrebrist genom att undersöka bottenfaunans sammansättning. Programmet syftar också till att upptäcka eventuell förekomst av främmande arter i bottenfaunasamhället samt följa den pågående förändringen av artsammansättningen där havsborstmasken Marenzelleria spp. i stor utsträckning ersätter vitmärla och östersjömussla som dominerande djur. Prover tas varje år i maj månad.

SMHI är datavärd och har data från och med 2007.
Rapporter från övervakningen finns från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vegetationsklädda bottnar (grön)

Programmet syftar till att spegla kustvattnets kvalitet, identifiera förändringar i artsammansättning och djuputbredning hos makroalger och gömfröiga växter samt eventuell förekomst av främmande arter. Övervakningsområdet är karaktäristiskt för Stockholms skärgård med tydlig påverkan av belastningen från Mälaren och regionens reningsverk, samtidigt som vattenkvalitén är relativt god och det finns ett utvecklats blåstångssamhälle på hårdbotten. Prover tas var 6:e år i augusti månad.

SMHI är datavärd och data (med början år 2008) kommer att finnas där vartefter de levereras från utföraren. Rapporten från 2008 års övervakning, Vegetationsklädda bottnar i Kanholmsfjärden (pdf) är publicerad av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kustfiskbestånd och metaller i fisk (mörkblå)

Programmet för kustfiskbestånd syftar till att följa upp miljökvalitet och biologisk mångfald i kustvatten. Prover tas varje år i månadsskiftet augusti-september. SLU AQUA är datavärd och har data med början år 2002 för Lagnöfisket och 2005 för Asköfisket. Det finns också faktablad från kustfiskövervakningen (se vänsterspalten, Rapporter och faktablad).

Programmet för metaller i fisk övervakar halten av metaller i abborre (Lagnö och Askö) och strömming (Lagnö). Syftet är att följa belastningssituationen för fisk i länets kustområden, att tillhandahålla representativa referensvärden för regionala och lokala miljögiftsstudier samt om möjligt klargöra om fiskens metallhalter är av betydelse ur konsumtionssynpunkt. Metaller som provtas är: Pb, Cd, Ni, Cr, Cu, Zn och Hg. Prover tas varje år i månadsskiftet augusti-september.

IVL är datavärd och har data från och med 2007.

Metaller och PAH i sediment (rosa)

Syftet med programmet är att följa förändringar i belastning av metaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) genom ytsedimentens halter av dessa föreningar. Delprov sparas också i miljöprovbanken och Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) lager av frystorkade sediment för framtida analysbehov. Resultaten bidrar till att miljömålsuppföljning av Giftfri miljö samt de långsiktiga effekterna av arbetet med att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen. Under 2007 genomfördes den första provtagningen i programmet genom att ytsedimentprover togs vid 29 stationer i Stockholms skärgård och Mälaren.

Programmet är ett samarbete med Stockholms Stads miljöförvaltning som bekostar provtagning och analys av sediment från stationer i Stockholms innerskärgård. Nästa provtagning är inplanerad att ske 2013.

Rapport från 2007 års provtagningar (pdf): Metaller och miljögifter i sediment - inom Stockholms stad och Stockholms län 2007

Kortfattad, populärvetenskaplig variant av rapporten kan laddas ner här från Svealands kustvattenvårdsförbunds årsrapport 2012