Nationell kustfågelinventering

Den nationella kustfågelinventeringen som finansieras av Naturvårdsverket är ett projekt som syftar till att få statistiskt hållbara trenddata för våra vanliga kustfågelarter. Inför inventeringen har 200 stycken 2*2-km-rutor lagts ut i Sveriges skärgård där alla kustfåglar inventeras vid ett tillfälle under perioden 20 maj–5 juni.

Då rutorna lagts ut i proportion hur stor areal skärgård som finns i länet så har så mycket som 50 stycken rutor lagts ut i Stockholms län. Vissa öar landstigs, vilka bestäms vid första inventeringstillfället, som var 2015. Länsstyrelsen är koordinator för inventeringen.

För att få ökad kännedom om andfåglars reproduktion, bland annat räknas ejderkullar, planeras 2017 inom projektets ram ytterligare fågelinventeringar att göras någon gång kring midsommartid. Dessa inventeringar kommer att utföras så att inga tillträdesförbud blir aktuella.

Tillträde till fågel- och sälskyddsområden för kustfågelinventering i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att ge Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet dispens för tillträde till följande djurskyddsområden med beträdnadsförbud i syfte att inventera kustfågel. Dispensen gäller för ett inventeringstillfälle i respektive område under perioden 20 maj till 5 juni år 2017, 2018, 2019 och 2020.

  • Lygne och Trässkär i Norrtälje kommun
  • Själberget och Sävlingarna (Torrmulen) i Värmdö kommun
  • Fjäderholmarna, Mödomen och Fågelgrundet samt Rönnkläpparna i Haninge kommun

För mer information och kartor över berörda områden, klicka på beslutet i högerkolumnen.