Källor

En källa definieras som ”ett koncentrerat utflöde av grundvatten ur jord eller berg”.

Vad är en källa?

En källa, eller så kallad kallkälla, definieras som ”ett koncentrerat utflöde av grundvatten ur jord eller berg”. Källvatten har som regel bra kvalitet, och vattentillgången är i de flesta fall god. Vid längre torrperioder riskerar dock många källor att sina. Är källan helt öppen finns risk för att den kan kontamineras av till exempel djurspillning, regnvatten eller vatten från snösmältning.

I många fall samlas det naturliga utflödet av grundvatten upp i konstruktioner och anordningar som liknar eller har utformats som grävda brunnar. Vattnet kan samlas upp i betongrör med öppen botten eller genom ett nedgrävt betongrör som runt om fyllts ut med sten eller grus. I vissa fall har även dammar anlagts vid källors mynningar.