Grundvatten

Grundvatten förekommer så gott som överallt i marken, i såväl jordlager som berggrund. Det har stor betydelse för både människan och naturen. Dess kvalitet påverkar även ytvatten och våtmarker. Mängden grundvattnet är beroende av nederbörd och infiltration, tillgångarna varierar därför under året och från år till år.

Rikligt med friskt vatten i åsarna

Mängden grundvatten i marken varierar avsevärt från plats till plats. Länets största grundvattentillgångar finns i åsarna, som är stråk med sand- och grusavlagringar. I åsarna renas vattnet naturligt när det filtreras genom sanden och håller ofta en mycket god kvalitet. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och både yt- och grundvatten används till dricksvattenförsörjning. Fördelen med att använda grundvatten som dricksvatten jämfört med ytvatten är att det har en jämnare temperatur, innehåller en mindre mängd organiska ämnen och färre bakterier, det har ett bättre naturligt skydd mot föroreningar och är normalt enklare att bereda i vattenverk.

Flera kommuner har vattenverk som tar sitt vatten från olika åsar i länet. Till exempel tar Värmdö kommun vatten från grusavlagringar på bland annat Ingarö och Sandön och Norrtälje kommun har vattentäkter i Lohäradsåsen. Flera tidigt etablerade grundvattentäkter hålls numera igång endast som lokala reservvattentäkter, exempel är Norrvattens täkter Hammarby, Ulriksdal, Ströms gård och Segersjö, som tar sitt vatten från Stockholmsåsen.

För den enskilda vattenförsörjningen är grundvattnet från bergborrade brunnar vanligast, men det finns även många enskilda fastigheter som får sitt vatten från grävda brunnar i jordlagren.

Viktigt att skydda grundvattnet

Det finns mängder med mänskliga aktiviteter som hotar grundvattnets kvalitet och tillgång. Föroreningar från vägar, läckande deponier, industrier, avlopp och jordbruk är några av de faktorer som bidrar till föroreningar av grundvattnet, medan tunnelbyggen och andra stora byggprojekt kraftigt kan påverka tillgången på vattnet. Det är viktigt att bevara åsavsnitt med god grundvattentillgång för att säkerställa framtida vattenförsörjning. Många av de större grundvattentäkterna har redan idag fastställda vattenskyddsområden med föreskrifter för att förhindra förorening och för att säkerställa en långsikt god vattenkvalitet.

Saltvatten i brunnen

Enskilt vatten och avlopp kan skapa stora problem i så kallade omvandlingsområden. Dessa områden har ursprungligen byggts som fritidshusområden, men har gradvis fått allt fler permanentboende, vilket innebär högre krav på vattenförsörjning och ofta ett alltför hårt utnyttjande av grundvattnet. Det vatten som finns riskerar också att förorenas av undermåliga avloppsanläggningar. Särskilt i skärgårdskommunerna är tillgången på grundvatten begränsad. Ett hårt utnyttjande av vattnet har inom stora delar av dessa områden lett till allvarlig vattenbrist och problem med saltvatteninträngning.