Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Miljömål och uppföljning

Läs mer om vad miljökvalitetsmålet innebär

Når vi de regionala miljömålen? 

Åtgärder och regional dialog

Inom den regionala miljömålsdialogen är Ingen övergödning ett prioriterat miljömål. Styrande för arbetet är strategin för Ingen övergödning.

På Länsstyrelsen bedrivs arbetet bland annat inom: