Miljö- och samhällsbyggnadsdialogen

I länet finns ett miljö- och samhällsbyggnadsråd. Rådet är hjärtat i miljö- och samhällsbyggnadsdialogen där alla länets kommuner, Storsthlm, Landstinget, Trafikverket och Länsstyrelsen arbetar tillsammans för att möta utmaningen i att bygga många nya bostäder, öka kapaciteten i infrastrukturen och samtidigt nå miljömålen.
Miljömålsillustration

Syftet med miljö- och samhällsbyggnadsdialogen är att arbeta mer tvärsektoriellt och samlat för att hantera de för regionen betydelsefulla miljö- och samhällsbyggnadsfrågorna. Det handlar till stora delar om frågor med påverkan på den fysiska miljön, såväl vad gäller exploatering som bevarande.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är centrala tillsammans med de mål som finns inom samhällsbyggnad. Det övergripande målet för dialogen är att bidra till att stärka regionens attraktionskraft och stödja ökat bostadsbyggande med fortsatt god miljökvalitet i regionen.

I dialogen ingår flera regionala nätverk; bland annat för miljömål, klimat och översiktsplanering.

 Prioriterade miljömål

Inom ramen för den regionala miljömålsdialogen har sex av de 16 nationella miljömålen som ska nås till år 2020 valts ut för prioriterade insatser i länet.

Allt eftersom planering, åtgärdsarbete och uppföljningar löper på inom de prioriterade miljömålsområdena ska fler miljömål ingå i dialogen.

Länets prioriterade miljömål:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Giftfri miljö
 • Ingen övergödning
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv  

 Det regionala miljö- och samhällsbyggnadsrådet

 • STORSTHLM:s kommundirektörsgrupp som företräds av Nacka, Järfälla, Vallentuna, Norrtälje och Lidingö
 • Stockholms stad 
 • STORSTHLM
 • Landstinget
 • Trafikverket Region Stockholm
 • Länsstyrelsen