Handel med utsläppsrätter

Den 1 januari 2005 inleddes handeln med utsläppsrätter för koldioxid inom EU. Inledningsvis omfattades bara anläggningar inom energisektorn och energiintensiv industri av systemet. När den tredje handelsperioden inleddes den 1 januari 2013 så utökades handelssystemet med ytterligare sektorer och fler växthusgaser.
Moln med framskymtande solstrålar

Syftet med handelssystemet är att utsläpp av växthusgaser ska minska på ett kostnadseffektivt sätt. Priset för en utsläppsrätt (motsvarande rätten att släppa ut ett ton koldioxid) ska bli högre än kostnaden för att införa teknik som minskar utsläppen i motsvarande grad. Totalt omfattas cirka 13 000 anläggningar inom industri och energiproduktion, varav drygt 730 i Sverige och cirka 80 i Stockholms län.

Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet

Alla företag som omfattas av handelssystemet måste ha tillstånd till att släppa ut växthusgaser. I Sverige är Länsstyrelsen tillståndsmyndighet och ska se till att verksamhetsutövaren kan mäta och rapportera utsläppsmängderna på ett tillförlitligt sätt. 

En anmälan om förnyat tillstånd krävs om:

  • anläggningen byter verksamhetsutövare
  • anläggningen ändras på ett sätt som kan påverka utsläppen.

En ansökan eller en anmälan om förnyat tillstånd ska göras via samma blankett. En anmälan med en uppdaterad övervakningsplan bör innehålla tydliga anvisningar om vilka delar i övervakningsplanen som ändrats sedan senaste tillståndet meddelades.

Handlingarna ska vara undertecknade av behörig firmatecknare för sökanden och ett registerutdrag från PRV/Bolagsverket om behörig firmatecknare ska bifogas. Övervakningsplanen ska lämnas in i excel-format och den ska skickas per e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.

 Läs mer

På webbplatsen "Utsläppshandel.se" kan du läsa mer om hela handelssystemet. Där hittar du även länkar till Naturvårdsverkets respektive Energimyndighetens webbplatser med mer information om handelssystemet.