Vattensituationen i Stockholms län

Grundvattennivåerna är ovanligt låga i Stockholms län sommaren 2017, liksom i stora delar av landet. Det gör att det finns risk för vattenbrist i sommar. På den här sidan hittar du bland annat information om situationen, tips för att spara på vattnet och användbara länkar.
Vattenkran

Sedan hösten 2015 har det regnat och snöat mindre än det brukar, vilket har resulterat i låga grundvattennivåer och låga flöden i sjöar och vattendrag. Grundvattennivåerna är vanligtvis lägre under sommaren, men är nu betydligt lägre än normalt.

De låga grundvattennivåerna kan komma att medföra problem, särskilt för dem som försörjer sig via egna brunnar. En verksamhet som kan bli utsatt är länets lantbruk, som till stor del har egen vattenförsörjning – bevattning av grödor, djurhållning och dricksvatten.

Länsstyrelsens roll

Flera myndigheter arbetar gemensamt för att informera om vattensituationen och uppmanar till stärkt beredskap. Länsstyrelsens roll är att samordna och stödja kommunerna i deras arbete i samband med vattenbrist. Länsstyrelsen Stockholm har efter en kartläggning av vattensituationen i länets kommuner tagit fram en handlingsplan vid vattenbrist, som skickats ut till kommunerna.

Länsstyrelsen uppmanar länets kommuner att se över sina möjligheter att vid en eventuell kris kunna stödja boende och verksamheter, som är beroende av egna brunnar för sin vattenförsörjning. Länsstyrelsen rekommenderar även kommunerna att informera invånarna om läget kring grundvattennivåerna i kommunen och om eventuella restriktioner samt att se över beredskapen kopplad till kommunens vattenförsörjning, exempelvis behov av tankar, med mera.

Läs hela "Handlingsplan vattenbrist 2017" här

Läs följebrevet till handlingsplanen här

Begränsningar i vattenanvändningen

I vissa fall kan kommunen utfärda bevattningsförbud gällande den kommunala vattenförsörjningen. Vad bevattningsförbudet innebär kan variera lokalt. Länsstyrelsen kan ge rekommendationer om att inte ta ut vatten från sjöar och vattendrag.

Det är viktigt att alla gör vad de kan för att spara på våra vattentillgångar. Det kan man göra genom att till exempel inte vattna gräsmattan eller tvätta bilen, avstå från att fylla pooler och badkar, spara på vattnet när man duschar, fylla disk- och tvättmaskinen innan den körs, laga droppande kranar och rinnande toaletter samt installera snålspolande kranar och toaletter. För dem med kommunalt vatten finns mer information hos den lokala VA-leverantören.

Vattensituationen i skärgården

I skärgården är ofta grundvattentillgången begränsad och risk för saltvatteninträngning kan finnas. Inträngning av saltvatten sker när uttaget av grundvatten är större än nybildningen, det vill säga nederbörd som infiltrerar i marken, under en viss tid. När saltvatten väl har kommit in i grundvattenmagasinet är vattnet otjänligt som dricksvatten för överskådlig framtid. Det är normalt klokt att spara på vattnet i skärgården – sommaren 2017 är det extra viktigt.

Brandrisk

Brandrisken ökar när marken är torr, därför är det extra viktigt att vara uppmärksam på om det råder eldningsförbud. Räddningstjänsterna i länet har beredskap för att säkerställa säker vattentillgång för initial brandbekämpning.

Uttag av vatten

Uttag av vatten räknas normalt som vattenverksamhet och tillstånd behövs. Du kan läsa mer om vattenverksamhet här.

Var kommer mitt vatten ifrån?

Du kan läsa mer om vattenförsörjningen i Stockholms län här.

Läs mer om vattensituationen

SMHI har i samarbete med SGU (Sveriges geologiska undersökning) tagit fram tjänsten "Risk för vattenbrist", som ska underlätta för länsstyrelser, kommuner, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför eventuell vattenbrist.

>> Du hittar tjänsten på smhi.se

>> På krisinformation.se hittar du information under "Risk för vattenbrist"

>> Här kan du läsa om låga grundvattennivåer på SGU:s webbplats

>> Svenskt vatten

>> LRF

>> Livsmedelsverket

>> Jordbruksverket

>> Havs- och vattenmyndigheten