Hälsoskydd

Hornstull

Länsstyrelsens arbete med hälsoskydd innebär att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön, både utom- och inomhus, för att förhindra att människor blir sjuka.

Hälsoskyddsfrågor behandlas bland annat i överklagningsärenden, planärenden, tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter samt i miljömålsarbetet. I våra bedömningar tittar vi bland annat på buller, vibrationer, luftstötvågor, strålning, lukt, legionellarisker och radonhalter.

I länsstyrelsens uppdrag ingår att samordna, följa upp och utvärdera kommunernas tillsynsverksamhet inom hälsoskyddsområdet samt att ge kommunerna råd kring dessa verksamheter. Arbetet innebär även att samverka med kommunerna och andra organ eller myndigheter när det gäller olika projekt och utbildningar samt exempelvis övervakning och mätning av tillståndet i luften, vattnet och marken. Kommunala hälsoskyddsbeslut kan överklagas till länsstyrelsen.

 Nätverk för hälsoskyddsinspektörer

Hälsoskyddsnätverket är ett forum där inspektörer som arbetar med hälsoskyddsfrågor i länets kommuner ska kunna diskutera tillsyn och dela erfarenheter. Men även att träffa andra centrala myndigheter, länsstyrelsen   och annan expertis för att ges möjlighet att diskutera aktuell tillsyn.

Här hittar du mer information om hälsoskyddsnätverket.