Buller

Med buller menas oönskat ljud. Vad som betraktas som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och även med tiden på dygnet.
Trafik på centralbron

Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och möjligheten till en god livskvalitet. Buller kan orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation och blodtrycksförändringar. Olika grupper är olika känsliga för bullerexponering. Miljöbalken är tillämplig för de flesta bulleralstrande verksamheter.  För flygtrafik prövas buller vid flygplatser enligt miljöbalken medan buller från flygplan regleras internationellt.

Det regionala bullernätverket

Det regionala bullernätverket finns för dig som arbetar med trafikbuller eller annat samhällsbuller. Nätverket anordnar seminarier och studiebesök med inriktning på planering av bullriga miljöer, bullerkartläggningar, tillsyn av samhällsbuller och åtgärder.

Den regionala bullerkartan

Den regionala GIS-bullerkartan är en sammanställning av bullerdata framtagna av olika aktörer i länet, främst kommuner, SL och Trafikverket. Bullerkartan består därför av data från olika årtal och med olika kvalitet.  Uppdatering av data kommer att ske när nya kartläggningar finns tillgängliga. Insamlingen av nuvarande material skedde år 2011. Kartan presenteras i fyra olika lager; tysta områden, vägbuller, spårbuller och i några kommuner, sammansatt buller från väg och spår. Ett femte lager visar karteringsläget i kommunerna. De tysta områdena i vårt län är värdefulla och blir allt mer sällsynta. Dessa områden kan vara påverkade av buller från andra källor, till exempel flygtrafik eller andra bullrande verksamheter.

Genom den regionala kartan är förhoppningen att öka överblicken och stärka den kommunala samordningen inom bullerområdet.

 

Projektet Trafikbuller och planering V

Projektet "Trafikbuller och planering" är inne på sitt femte delprojekt som innebär uppföljning av ny bostadsbebyggelse i väldigt bullriga miljöer. De fyra tidigare rapporterna som har tagit fram kan beställas hos enheten för planfrågor på Länsstyrelsen. Här hittar du Trafikbuller och planering V.