Överförmyndartillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndare och överförmyndarnämnder i sitt län. Det ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun enligt föräldrabalken (1949:381). Tillsynen innebär bland annat att Länsstyrelsen gör inspektioner hos överförmyndarna.

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen ska inspektera överförmyndarna varje år. Endast i undantagsfall får länsstyrelsen avstå från en inspektion. Inspektionen ska då genomföras följande år. Vid inspektionerna ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. (enligt 20 § förmynderskapsförordningen)

Länsstyrelsen kan också granska en överförmyndare utifrån de upplysningar som kommer från allmänheten till exempel genom en anmälan eller en tidningsartikel. Syftet med Länsstyrelsens tillsyn är att upptäcka, påtala och se till att överförmyndare åtgärdar de brister som finns i verksamheten för att undvika att de drabbar de enskilda personer, som samhället har åtagit sig att skydda.

Om det visar sig att en överförmyndare, en ledamot i överförmyndarnämnd eller en ersättare är olämplig för sitt uppdrag kan personen entledigas av tingsrätten efter anmälan av länsstyrelsen.

Överförmyndarens tillsyn

Överförmyndaren ska se till att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. I uppdragen ingår bland annat att gode mannen eller förvaltaren ser till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och i övrigt placeras för trygghet och skälig avkastning. Överförmyndaren ska också se till att förmyndare förvaltar sina barns tillgångar på ett säkert sätt till dess att barnet blir myndigt samt att gode män för ensamkommande barn sköter sina uppdrag.

Ställföreträdarskap under överförmyndarens tillsyn

God man är en person som till exempel har till uppgift att hjälpa en äldre person eller en person med funktionshinder eller sjukdom att sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter och i övrigt sörja för sin person. Förvaltare förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykiskt funktionshinder inte klarar av att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i viss mån sin rättsliga handlingsförmåga.

Förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets tillgångar och rättigheter. Vanligtvis är det föräldrarna som är barnets förmyndare. God man för ensamkommande barn, är en person som förordnas av överförmyndaren för ett barn (under 18 år) som anländer till Sverige utan vårdnadshavare. Gode mannen ska i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter.

Klagomål

Om du har klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag kan du vända dig till överförmyndaren i din kommun. Om du har klagomål på en överförmyndare kan du vända dig till Länsstyrelsen.

 Författningar m.m.