Romsk inkludering

Romernas tillvaro i Sverige har under århundraden präglats av diskriminering och utanförskap.

Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering som gäller till och med 2032.

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att följa och samordna arbetet enligt strategin.

Romernas tillvaro i Sverige har under århundraden präglats av diskriminering och utanförskap. Övergrepp mot romer i form av fördrivning, tvångsförflyttning, näringsförbud, invandringsförbud tvångssterilisering och tvångsassimilering har förekommit.

Uppskattningsvis uppgår antalet romer i Sverige till cirka 50 000. Romers levnadsvillkor i dag är ofta mycket sämre än för befolkningen i övrigt. Diskriminering och utanförskap är fortfarande en verklighet för många romer, trots statliga och kommunala insatser sedan 1960-talet.

Regeringens strategi 2012–2032

Regeringen har beslutat om ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032”. I strategin ingår en satsning på ett utvecklingsarbete, främst inom områdena utbildning och arbete. Målgruppen är framför allt de romer som är i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och som är utsatta för diskriminering.

Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.  

Strategin är baserad på förslag från Delegationen för romska frågor som verkade 2006–2010. Den innehåller mål och åtgärder inom sex områden:     

 • Utbildning.
 • Arbete.
 • Bostad.
 • Hälsa, social omsorg och trygghet.
 • Kultur och språk.
 • Civilsamhällets organisering.

Romsk delaktighet och romskt inflytande  

För att lyckas med förändringarna krävs romsk delaktighet och romskt inflytande på lokal, regional och nationell nivå. Romers kapacitet, erfarenheter, kunskap, initiativkraft samt vilja att vara med och ta ansvar ska tillvaratas i arbetet.  

Utveckling på kommunal nivå

För att påskynda utvecklingen gör regeringen en särskild satsning med en pilotverksamhet i fem kommuner, där också landstingen kommer att involveras.

De fem kommunerna som är utsedda är:

 • Luleå
 • Linköping
 • Göteborg
 • Helsingborg
 • Malmö  

Tanken är att pilotkommunerna ska ta fram goda exempel på arbetssätt som kan spridas över landet. I pilotverksamheten ingår möjligheten till anställning och utbildning av brobyggare, att pröva användningen av hälsokommunikatörer och ökad kunskap om stöd till romska barn i skolan.  

Nationella satsningar

Ett antal satsningar görs också på nationell nivå. De har bland annat resulterat i utbildningsmaterial, en fördjupad studie om romska kvinnors livssituation och hälsa samt utveckling och produktion av böcker och andra lärverktyg på samtliga varieteter av romani chib.  

Nationella myndigheter som ingår i satsningen är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Skolverket
 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Kulturrådet
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Socialstyrelsen

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering. Vi ska bland annat sammanställa en uppföljningsrapport till regeringen och uppmärksamma relevanta aktörer och intressenter på utvecklingen.  

>> Läs mer om uppdraget och vad Länsstyrelsen gör på www.minoritet.se