Romsk inkludering

Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering som gäller till och med 2032.

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att följa och samordna arbetet enligt strategin, och att stödja kommuner att utveckla arbetssätt för romsk inkludering.

Romernas tillvaro i Sverige har under århundraden präglats av diskriminering och utanförskap. Övergrepp mot romer i form av fördrivning, tvångsförflyttning, näringsförbud, invandringsförbud tvångssterilisering och tvångsassimilering har förekommit.

Uppskattningsvis uppgår antalet romer i Sverige till cirka 50 000. Romers levnadsvillkor i dag är ofta mycket sämre än för befolkningen i övrigt. Diskriminering och utanförskap är fortfarande en verklighet för många romer, trots statliga och kommunala insatser sedan 1960-talet. Romer är också till antalet Europas största minoritet. Cirka 10–12 miljoner av Europas medborgare är romer.

Regeringens strategi 2012–2032

Regeringen har beslutat om "En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032". I strategin ingår en satsning på ett utvecklingsarbete, främst inom områdena utbildning och arbete. Målgruppen är framför allt de romer som är i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och som är utsatta för diskriminering. Även kvinnor samt barn och unga ska prioriteras i arbetet.

Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.  

Strategin är baserad på förslag från Delegationen för romska frågor som verkade 2006–2010. Den innehåller mål och åtgärder inom sex områden:     

 • Utbildning.
 • Arbete.
 • Bostad.
 • Hälsa, social omsorg och trygghet.
 • Kultur och språk.
 • Civilsamhällets organisering.

Romsk delaktighet och romskt inflytande  

För att lyckas med förändringarna krävs att romer är delaktighet och får inflytande på lokal, regional och nationell nivå. Romers kapacitet, erfarenheter, kunskap, initiativkraft samt vilja att vara med och ta ansvar ska tillvaratas i arbetet.  

Utveckling på kommunal nivå

För att påskynda utvecklingen har regeringen gjort det möjligt för kommuner att ansöka om ett bidrag för att utveckla sitt arbete. Under 2012-2015 pågick en särskild satsning med en pilotverksamhet i fem kommuner som ansökt om att få bli så kallad pilotkommun. Kommunerna var Luleå, Linköping, Göteborg, Helsingborg och Malmö.

Tanken var att pilotkommunerna skulle ta fram goda exempel på arbetssätt som kunde spridas över landet. I pilotverksamheten ingick möjligheten till anställning och utbildning av brobyggare, att pröva användningen av hälsokommunikatörer och ökad kunskap om stöd till romska barn i skolan.

2016 utsåg regeringen fem kommuner till så kallade utvecklingskommuner. Dessa kommuner ska under fyra år arbeta med att utveckla arbetssätt och metoder för romsk inkludering, samt eftersträva en långsiktig i arbetet genom att föra in det i kommunens ordinarie strukturer och verksamheter. Utvecklingskommunerna är Borås, Gävle, Haninge, Stockholm och Uppsala.   

Nationella satsningar

Ett antal satsningar görs också på nationell nivå. De har bland annat resulterat i utbildningsmaterial, en fördjupad studie om romska kvinnors livssituation och hälsa samt utveckling och produktion av böcker och andra lärverktyg på flera varieteter av romani chib.  

Nationella myndigheter som ingår i satsningen är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Skolverket
 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Kulturrådet
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Socialstyrelsen
 • Institutet för språk och folkminnen

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering. Vi ska också stödja kommuner att utveckla arbetssätt för romsk inkludering. Bland annat sammanställer vi årligen en uppföljningsrapport till regeringen och uppmärksamma relevanta aktörer och intressenter på utvecklingen. Hösten 2018 ska vi redovisa en ny, andra nulägesbeskrivning av hur hinder och möjligheter för romers rättigheter ser ut. 

>> Läs mer om uppdraget och vad Länsstyrelsen gör på www.minoritet.se/romsk-inkludering