Organicénge lové

O Länsstyrelsen počinél sváko berš organacionénge lové (organisationsbidrag) karíng le organáci kaj representín le nacionálne minoritétora, žídovura, řom, Švedóske finlandesonénge thaj le tornedalonénge. O gíndo le lovénge si, te ažutín thaj te kerén maj vušóro e bučí ánde le organacionénge bučá.         

Le ažutimáske lové si reglerimé ánda la krisáko paragráfo (2005:765) themésko ažutimós, le nacionálne minoritetonénge.    

Savé šaj róden le lové?

Le organáci kaj šaj mangén organacionénge (organisationsbidrag) lové, si le theméske organáci (riksorganisationer) kaj lénge interésa si te kerén bučí pe antrégo them sar kána

  • si representánto ánda várekon ánda le nacionálne minoritétora thaj te avel majoritéto maškár le membrura ánde le organáci vaj ánde le lokálne organáci kaj sin ánda le nacionálne minoritétora, thaj  
  • godolá kaj kerén bučí sar te zurarén péngo čačimós thaj pačaimós pa le nacionálne minoritétora, thaj te ažutín te zurarén pésko nacionálno grupásko minoritetósko identitéto, kultúra, thaj e šib, thaj te kerén prótivno bučí pa diskriminátsia, thaj vi te den avrí informácia pa pénge grúpa katár von avén.