Länsstyrelsens regionala arbete

Länsstyrelsen ska se till att konventionsåtaganden och lagen om nationella minoriteter beaktas på regional och lokal nivå. Den regionala handlingsplanen för nationella minoriteter innehåller 24 åtgärder och är Länsstyrelsens interna styrdokument för utvecklingsarbetet.

Riksdagens antagna mål för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

För att det ska vara möjligt att uppnå de nationella målen omsätter Länsstyrelsen i Stockholm de politiska målen med konkreta insatser på ett flertal områden i det egna arbetet.

Regional handlingsplan – vårt styrdokument för utvecklingsarbetet

Länsstyrelsen i Stockholm ingår i förvaltningsområde för det finska språket. Länsstyrelsens första regionala handlingsplan för nationella minoriteter antogs 2016 och är ett internt styrdokument för utvecklingsarbetet. Innan vi antog planen samrådde vi med företrädare för den sverigefinska minoriteten i Stockholms län.

Handlingsplanens utformning är baserad på lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk som tillförsäkrar nationella minoriteter särskilda rättigheter. Det övergripande målet är att minoriteternas särskilda rättigheter ska belysas och beaktas i myndighetens arbete.

Regeringens tre minoritetspolitiska delområden är också vägledande för handlingsplanens tre delar: (1) diskriminering och utsatthet, (2) inflytande och delaktighet och (3) språk och kulturell identitet. Insatserna i handlingsplanen är inriktade på att åstadkomma förändringar på organisationsnivå, verksamhetsnivå samt i myndighetens externa och interna kommunikation. Planen ska följas upp och utvärderas i samråd med representanter för nationella minoriteter under hösten 2018.

Handlingsplanen innehåller 24 åtgärder

Handlingsplanens tre målområden omfattar sammanlagt sex delmål och 24 åtgärder som vi på Länsstyrelsen ska genomföra under åren 2016–2018.

För delområdet utsatthet och diskriminering finns det mål som avser frågor om kompetenshöjande insatser riktat mot Länsstyrelsens medarbetare, hatbrottsstatistik i regionala analyser samt anger att Förintelsens minnesdag den 27 januari varje år ska uppmärksammas i en artikel på Länsstyrelsens webbplats.

För delområdet inflytande och delaktighet finns det mål som handlar om samråd, och om hur form och innehåll för detta ska utformas. I ett första steg ska vi upprätta samråd tillsammans med representanter för den sverigefinska minoriteten och i steg två tillsammans med representanter för samtliga nationella minoriteter i länet.

För delområdet språk och kultur handlar målen till exempel om ett utvecklingsarbete för att säkerställa att de nationella minoriteterna kan kontakta Länsstyrelsen på sitt språk. Ett annat exempel är att Länsstyrelsen ska synliggöra nationella minoriteter genom att flagga på de nationella minoriteternas flaggdagar och publicera artiklar om nationella minoriteter och minoritetspolitiken på Länsstyrelsens hemsida.

Här finns översättningar av sidan med information om handlingsplanen på nationella minoritetsspråk.

Finska

Jiddisch

Kalderas

Lulesamiska

Meänkieli

Nordsamiska

Romani-Arli

Romani-Kale

Romani-Lovari

Romani-Resanderomani

Sydsamiska 

 Kontakta oss/Ota yhteyttä

Vladimir Guala
Utvecklingsledare/
Kehityspäällikkö
010-223 13 38

Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor
stockholm@lansstyrelsen.se

 Handlingsplan

Nationella minoriteter 2016–2018 – intern handlingsplan