Länsstyrelsens nationella uppdrag

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget ett nationellt uppdrag att samordna minoritetspolitiken och följa upp hur förvaltningsmyndigheter/det allmänna implementerar lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i sina verksamheter.

Länsstyrelsen och Sametinget gör årligen en samlad bedömning av hur lagen efterlevs och rapporterar detta till regeringen.

Länsstyrelsen samordnar också tillsammans med Sametinget arbetet för det minoritetspolitiska målet på en nationell nivå. Detta innebär till exempel att vi genomför informationsinsatser samt stödjer kommunerna och minoriteterna i sina strävanden att upprätta samråd på kommunal nivå. Uppdraget innebär dessutom att Länsstyrelsen och Sametinget fördelar statsbidrag till de kommuner och landsting som ingår i förvaltningsområdena.