Statsbidrag

Regeringen har avsatt drygt 100 miljoner kronor för minoritetspolitiken 2017 varav närmare 80 miljoner betalas ut i statsbidrag till kommuner och landsting/regioner.

Vad får pengarna användas till?

Statsbidraget till kommuner och landsting/regioner ska användas i samråd med minoriteterna och ska gå till merkostnader i kommunen, landstinget och regionen som uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Statsbidraget ska inte bekosta sådant som kommuner och landsting/regioner redan tidigare har bekostat eller är skyldiga att göra enligt annan lagstiftning, till exempel dela ut föreningsbidrag eller anlita tolk.

Möjliga användningsområden är bland annat:  

  • dialog och samråd med minoriteter
  • kartläggning
  • informationsinsatser och översättningar
  • organisationsöversyn och verksamhetsutveckling, tex inom förskola och äldreomsorg
  • kultur- och språkinsatser
  • synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, tex skyltning
  • initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, pedagogiskt material
  • del av personalkostnader
  • handlingsplan

Årsrapport 2016

Den 4 april 2017 överlämnade Länsstyrelsen och Sametinget sin gemensamma rapport om det minoritetspolitiska arbetet 2016 till regeringen. Rapporten fokuserar på service och omvårdnad inom äldreomsorgen på nationella minoritetsspråk.

Slutrapport-2016.pdf

 

 Användningen av statsbidraget

Länsstyrelsen och Sametinget har utvärderat och analyserat användningen av statsbidraget i kommuner och landsting/regioner i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Läs rapporten som överlämnades till regeringen den 1 februari 2016.

 Så mycket får kommunerna 2016

Grundbeloppet för en kommun är 660 000 kronor per år. Kommuner med

mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp

upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp

upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp

upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp

400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp 

Kommuner som ingår i fler än ett förvaltningsområde får ett tillägg på 500 000 kronor.

Landsting/regioner får 250 000 kronor.

 Nedsättning av statsbidrag

Statsbidraget kan sättas ned om en kommun/landsting/region inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår. Om en kommun/landsting/region visar att medlen kommer att användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder som inte täcks av nästföljande års statsbidrag ska dock ingen nedsättning ske.

Ändring i förordningen SFS 2014:1543

Länsstyrelsens föreskrifter