Övriga insatser

De nationella minoritetsspråkens framtid i Sverige är oviss. Vissa av språken är starkt hotade. Aktiva insatser behövs för att stärka och bevara de nationella minoritetsspråken.
Lovikavante

Att revitalisera ett språk betyder att vidta åtgärder så att ett hotat språk börjar återta mark bland annat genom att fler börjar tala det. Utöver åtgärder för att enskilda ska ges möjligheter att använda minoritetsspråken i kontakter med myndigheter pågår flera andra insatser.

Samiska språkcentra

Två samiska språkcentra har etablerats i det sydsamiska området, i Östersund respektive Tärnaby. Sametinget är huvudman för dessa språkcentra som bedriver utåtriktad verksamhet för att utveckla och stimulera till en ökad användning av det samiska språket. För att stärka språket utökas också tillgången till integrerad samisk undervisning från och med 2010.

Insatser för revitalisering och språkvård

Regeringen har avsatt särskilda medel för revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken. Medlen används för insatser som riktar sig till enskilda. De har fördelats efter ansökan av Institutet för språk och folkminnen.

Ytterligare medel har avsatts för språkvårdsinsatser för de nationella minoriteterna. Till en början har särskilt meänkieli och jiddisch prioriterats. Medel har även avsatts för minoritetsspråkigt ortnamnsarbete.

Uppdrag till myndigheter

Under 2017 har Universitets- och högskolerådet, Skolverket, Skolinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Sameskolstyrelsen, Kulturrådet, Socialstyrelsen och Institutet för språk och folkminnen riktade uppdrag inom ramen för sina respektive ansvarsområden och med koppling till de minoritetspolitiska målen. För mer information om de olika uppdragen och redovisningskrav, se myndigheternas regleringsbrev.

Romsk inkludering

Regeringen har beslutat om "En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032". I strategin ingår en satsning på ett utvecklingsarbete främst inom områdena utbildning och arbete. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att följa upp och samordna strategin.

För mer information kontakta:
Anna Mannikoff
anna.mannikoff@lansstyrelsen.se
070-387 54 97

Utredningar

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. En särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter. För mer information http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/09/dir-201673/

Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. En särskild utredare ska kartlägga behovet av åtgärder med anledning av dels regeringens strävan att värna och revitalisera de nationella minoritetsspråken, dels Europarådets kritik mot Sverige när det gäller undervisningen i de nationella minoritetsspråken. Om åtgärder behövs ska utredaren föreslå sådana. För mer information http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/12/dir.-2016116/