Organisationsbidrag

Länsstyrelsen betalar årligen ut organisationsbidrag till riksorganisationer som företräder de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med bidraget är att stödja och underlätta organisationernas verksamheter.             

Bidraget regleras av förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

Vilka kan ansöka om bidrag?

Organisationer som kan få organisationsbidrag är riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som

  • företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och
  • bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur, språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen. 

Statsbidrag för 2018

Följande organisationer uppbär statsbidrag för verksamhetsåret 2018:

Organisationer som företräder judar

Organisationer som företräder tornedalingar

Organisationer som företräder sverigefinnar

Organisationer som företräder romer

 Content Editor

​Ansökan om stadsbidrag för verksamhetsåret 2018 Ansökan görs på blanketten nedan. Där finns även en vägledning med information om ansökan, och en bekräftelse av ansökan och en checklista underlag som ska undertecknas och skickas med ansökan samt tillhörande bilagor till Länsstyrelsen.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Stockholms län tillhanda senast den 1 oktober 2017.

Stadsbidraget betalas ut senast den 31 mars 2018.