Medborgarskap (nordiska medborgare)

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan få svenskt medborgarskap om de anmäler sin önskan om detta till Länsstyrelsen.

Reglerna finns beskrivna i lagen om svenskt medborgarskap (2001:82). Övriga medborgare ansöker om svenskt medborgarskap hos Migrationsverket. Observera att du måste vara folkbokförd i Sverige för att kunna skicka in din anmälan till länsstyrelsen. Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du vända dig till Migrationsverket. Länsstyrelsen i Stockholms län prövar anmälan från den som är folkbokförda i Stockholm, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda och dessa varierar beroende på vilken lagregel som är tillämplig. Skicka inte in din anmälan förrän du har varit tillräckligt länge i Sverige, annars riskerar du att din anmälan avslås.

För vuxna gäller bland annat att de:

  1. vid tidpunkten för anmälan ska ha fyllt 18 år
  2. ska ha bott i Sverige sedan minst fem år tillbaka räknat från anmälningsdagen
  3. inte har dömts till fängelse eller liknande frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren (undantag för personer som fyllt 18 år men inte 21 år).

Barn

Vårdnadshavare kan göra anmälan om svenskt medborgarskap för barn. Anmäler båda vårdnadshavarna om svenskt medborgarskap medföljer deras ogifta barn under 18 år automatiskt. Anmäler den ena vårdnadshavaren medföljer dennes ogifta barn under 18 år om vårdnadshavaren

  • har ensam vårdnad om barnet eller
  • har gemensam vårdnad och den andra vårdnadshavaren är svensk medborgare

Någon avgift tas inte ut för barnet i detta fall, utan avgiften för vårdnadshavaren inkluderar även barnet.  

Dubbelt medborgarskap

Finska och isländska medborgare behåller sina finska respektive isländska medborgarskap när de blir svenska medborgare. Observera att detta gäller endast finska och isländska medborgare.

Mer information finns på finska Migrationsverkets webbplats.

I Danmark har lagstiftningen nyligen ändrats vad gäller dubbelt medborgarskap. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 september 2015. För mer information se det danska justitieministeriets hemsida.

Få igen ett svenskt medborgarskap

Har du en gång haft svenskt medborgarskap, men av någon anledning förlorat det eller befriats från det, kan du få tillbaka det om du anmäler om det hos Länsstyrelsen.

Anmälningsblanketter m.m

Blanketter som gäller anmälningar enligt 7, 8, 18 samt 9 och 19 §§ lagen om svenskt medborgarskap kan du beställa hos Länsstyrelsen eller hämta på Migrationsverkets hemsida.

Personbevis ska bifogas anmälan. Det beställer du hos Skatteverket. Det är viktigt att ändamålet för personbeviset är "ansökan om svenskt medborgarskap".

Observera att vid anmälan till Länsstyrelsen ska du INTE skicka med ditt pass.

Anmälan skickar du till:

Länsstyrelsen Stockholm
Enheten för tillstånd
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Anmälningsavgift

Betalning av anmälningsavgift är en förutsättning för att anmälan ska prövas. Observera att i de fall då barn under 18 år medföljer vårdnadshavarens anmälan tas ingen avgift ut för barnet (se information ovan om barn).

Avgiften betalas in till bankgiro 5052-4644. Länsstyrelsen i Stockholms län ska anges som betalningsmottagare. Ange dessutom namn och personnummer för den som anmälan gäller.  

  • Anmälan enligt 7 § lagen om svenskt medborgarskap (barn) kostar 175 kr
  • Anmälan enligt 8 § lagen om svenskt medborgarskap (unga vuxna) kostar 175 kr
  • Anmälan enligt 18 § lagen om svenskt medborgarskap (vuxna) kostar 475 kr
  • Anmälan enligt lagen om svenskt medborgarskap (återvinning) kostar 175 kr och enligt 19 § lagen om svenskt medborgarskap (återvinning) kostar 475 kr