Ändringar i medborgarskapslagen från den 1 april 2015

Lagen om svenskt medborgarskap ändras den 1 april 2015. Ändringen innebär bl.a. att det inte längre uppställs något krav på att det nordiska medborgarskapet ska ha förvärvats på annat sätt än genom ansökan. Oavsett på vilket sätt man förvärvat det nordiska medborgarskapet kan man från och med den 1 april 2015 anmäla om svenskt medborgarskap till länsstyrelsen. För anmälan om svenskt medborgarskap för barn gäller att barnet ska ha bott i Sverige under de senaste tre åren istället för fem. Unga vuxna har upp till 21 års ålder möjlighet att genom det enklare förfarandet anmäla om svenskt medborgarskap.  

Lagändringen innebär vidare att de som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av tidigare bestämmelser som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap, får möjlighet att återfå detta genom anmälan till Migrationsverket.

>> För övriga ändringar se regeringens webbplats.