Ensamkommande barn som försvinner

Enligt Migrationsverket försvinner varje år cirka 300 ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.

Länsstyrelsen arbetar på flera sätt för att förebygga att detta ska hända och att samverkan mellan myndigheter ska bli effektivare.

Ensamkommande barn är, enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA), barn under 18 år som vid ankomsten till mottagarlandet är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt in i föräldrarnas ställe.  

Enligt Migrationsverket har årligen cirka 300 ensamkommande flickor och pojkar försvunnit i Sverige de senaste åren. Samtidigt har FN:s barnrättskommitté i sin granskning i februari 2015 kritiserat Sverige för att många ensamkommande barn försvinner, och specifikt pekat på brister i åtgärder och utredningar.   

Identifierade mönster kring försvinnanden:

  • Försvinnanden förekommer i större utsträckning i början av asylprocessen än efter det att barn anvisats till en kommun.
  • Sett till andel av inkomna asylansökningar är det en lika stor andel av flickorna som pojkarna som avviker eller försvinner.
  • Ensamkommande barn avviker ofta i samband med ett avslag på en asylansökan eller vid 18-årsdagen.

Ensamkommande barn som försvinner i Sverige kan antingen ha fått uppehållstillstånd, vara papperslösa eller asylsökande. Sverige har genom FN:s Barnkonvention åtagit sig att skydda alla barn som befinner sig i landet, oavsett legal status.

Regionalt nätverk

Myndigheter och aktörer i Stockholms län har skapat ett nätverk för att förebygga att ensamkommande barn försvinner och samverka effektivare när ett barn försvunnit, utsatts för eller begått brott. 

Läs mer om regional strategi och samverkan

Nationellt uppdrag

Tillsammans med övriga länsstyrelser har vi ett regeringsuppdrag att göra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner och att föreslå åtgärder.

Läs mer om länsstyrelsernas nationella regeringsuppdrag