Mänskliga rättigheter och skyddet mot diskriminering

Länsstyrelsen i Stockholms län strävar efter att vara en förebild för arbetet med lika möjligheter och rättigheter i samhället. Utgångspunkten för länsstyrelsens arbete styrs av den länsstyrelsegemensamma - handlingsplanen för lika möjligheter och rättigheter.

Till det följer uppdrag i länsstyrelseinstruktionen, regleringsbrevet och andra särskilda regeringsbeslut som har betydelse för myndighetens sociala ansvarstagande.

Lika värde och samma rättigheter

Utifrån sin unika funktion mellan människor, kommuner, regering och riksdag spelar länsstyrelsen en central roll i samhällets arbete med mänskliga rättigheter. Denna roll är av betydelse i arbetet med att säkerställa människors frihet och jämlika möjligheter i samhället. Länsstyrelsen vill understryka att brist på likabehandling och diskriminerande praktiker underminerar förutsättningarna för att kunna förverkliga principen om medborgarnas lika värde. Därför utgör ickediskriminering en viktig hörnsten i Länsstyrelsens arbete.  

För länsstyrelsen är ett rättighetsarbete helt fundamentalt. Länsstyrelsen ser det som en del av ett utvecklingsarbete med syfte att vilja fortsätta stärka varumärket och arbeta med framtidsutsikt i en tid av mångfald, globalisering och medborgarnas förändrade förväntningar på offentliga institutioner.

Länsstyrelsens arbete med mänskliga rättigheter och ickediskriminering utgör inte bara en uppsättning av regler utan även ett sätt för att uppnå myndighetens mål, att stärka Stockholmsregionens attraktionskraft och främja en hållbar samhällsutveckling. Därmed vill vi framhålla att ett rättighetsperspektiv är en utgångspunkt som ökar alla organisationers potential att uppnå sin specifika vision och stärka verksamhetens utveckling.