Barnets rättigheter

Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om barnets rättigheter. En konvention är regler, som många länder har kommit överens om.

I konventionen finns regler som ska skydda barns mänskliga rättigheter. Det är en viktig konvention.

I barnkonventionen samlas för första gången alla rättigheter som gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 år.

I Sverige har Riksdagen beslutat att Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter ska finnas med i samhällets alla delar. Statliga myndigheter har, genom regeringen, det yttersta ansvaret för att Sverige uppfyller reglerna i barnkonventionen. Vi på Länsstyrelsen och andra myndigheter har ett ansvar för att efterleva konventionen.  

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram riktlinjer för att använda barnkonsekvensanalyser i olika beslut. Dessa riktlinjer är tänkta som ett stöd för anställda när det gäller att prioritera ärenden/verksamheter där särskild hänsyn till barns bästa ska tas.  

Vi lyssnar på dig
Det är viktigt att de som bestämmer om sådant som rör dig ska tänka på vad som är bäst för dig. Du som barn har rätt att säga vad du tycker. Vuxna måste lyssna på din åsikt. Vi på Länsstyrelsen lyssnar gärna på dina tankar, du får gärna kontakta vår person som jobbar med barnperspektivet.

Om du vill bli lyssnad på i din kommun kan vi rekommendera barnombudsmannens grundkurs i hur man kan påverka beslut i kommunen:

  • Prata med dina kompisar för att ta reda på om ni är flera som tycker samma sak.  
  • Ta reda på vem i kommunen som beslutar i den fråga som du vill påverka.
  • Skriv ett brev eller mejl till beslutsfattaren där du berättar om dina åsikter. Får du inget svar, skriv igen.
  • Bjud in den som bestämmer, exempelvis till ett möte med din klass.

Om du fortfarande inte blir lyssnad på:

  • Kontakta eventuella elevråd eller föräldraråd på skolan.
  • Ta reda på om det finns föreningar som är aktiva i din fråga.
  • Kontakta lokaltidningen och be dem skriva om problemet.
  • Är ni många som tycker samma sak kan ni demonstrera. Men då måste ni begära tillstånd hos polisen först. 

 Kontakta Rädda barnen

Klicka på bilden för att komma till Rädda barnens hemsida!

 Kontakta Barnombudsmannen

Klicka på bilden för att komma till Barnombudsmannens hemsida!