Samhällsviktig verksamhet

Vårt samhälle är idag uppbyggt på en rad komplexa verksamheter. Vissa av dessa verksamheter är helt avgörande för hur samhället i sin helhet fungerar, de man kallar för samhällsviktiga verksamheter.

För att samhället ska fungera även vid en allvarlig kris är det viktigt att definiera vilka verksamheter som är nödvändiga för att undvika eller hantera kriser. När det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner viktigare än andra.

Samhällsviktig verksamhet ur krisberedskapsperspektiv

Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor:

 • Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
 • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

De samhällsviktiga verksamheterna består i stor utsträckning av olika flöden och processer som på olika sätt utnyttjar infrastrukturer, exempelvis el- och telekablar och vägar. Avbrott i en verksamhet påverkar dessutom andra samhällsviktiga verksamheter. Vad som är samhällsviktigt kan variera i olika situationer beroende på vilken händelse det handlar om.

Exempel på samhällsviktiga verksamheter

 • Tekniska försörjningssystem (försörjningstunnlar med mer för energi, vatten och avlopp)
 • Information och kommunikation
 • Finansiella tjänster (till exempel Riksbanken, Riksgälden, de stora affärsbankerna och de stora försäkringsbolagen)
 • Socialförsäkringar (en samlingsbeteckning på en rad olika trygghetssystem i samhället. Det kan exempelvis vara pensionsförsäkring, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring)
 • Hälso- och sjukvård (åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador)
 • Social omsorg (vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med handikapp och även individ- och familjeomsorg)
 • Skydd och säkerhet (till exempel skyddsobjekt och informationssäkerhet)
 • Person- och varutransporter
 • Handel och industri
 • Offentlig förvaltning (central, regional och kommunal)