Risker i länet

I Stockholms län med två miljoner invånare på två procent av landets yta är riskbilden komplicerad. I landets mest komplexa infrastruktur arbetar Länsstyrelsen för att tillförsäkra allmänheten en rimlig säkerhetsnivå i förhållande till den lokala och regionala riskbilden.

Nedan följer några exempel på olika risker i länet:

Petrokemiska anläggningar
Farliga kemikalier
Företag som omfattas av Sevesolagstiftningen
Transporter av farligt gods
Komplexa byggnadsverk
Servicetunnlar
Tunnelbanenätet
Flygplatser
Sjöfart
Översvämningsrisker
Ras- och skredrisker

Längst ner på sidan hittar du länkar till ett antal Rapporter med mera på temat risker.

Petrokemiska anläggningar

I länet finns ett antal anläggningar där stora mängder drivmedel hanteras: oljedepåerna i Stockholms hamn (Loudden), oljehamnen i Södertälje och raffinaderiet i Nynäshamn. Riskerna med dessa anläggningar uppstår främst i samband med lastning och lossning av fartyg och tankbilar.

Farliga kemikalier

En kemolycka med toxiska (giftiga) kemikalier i tätbebyggt område anses vara den svåraste typ av olycka som kan inträffa i Sverige. Stockholms län har varit förskonat från riktigt allvarliga kemolyckor, men räddningstjänsterna i länet larmas varje år om drygt 300 utsläpp av farliga ämnen. Större delen handlar om relativt harmlöst spill av petroleumprodukter.

Företag som omfattas av Sevesolagstiftningen

Vissa företag bedriver verksamhet som innebär risk för att en olyckshändelse ska kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. I Stockholms län finns det 11 stycken Sevesoverksamheter på högre kravnivå, och 19 stycken på lägre kravnivå.

Mer information om Sevesoverksamheter

Transporter av farligt gods

Den största delen av farligt godstransporterna på vägnätet är drivmedel, som transporteras från Louddens oljehamn. En annan stor transportväg för petroleumprodukter går från oljeraffinaderiet i Nynäshamn.

För att vara ett storstadslän har Stockholms län relativt små flöden av farligt gods på järnväg.

Komplexa byggnadsverk

I länet finns många stora anläggningar där många människor kan befinna sig samtidigt. Köpcentra, terminalbyggnader, tunnelbanestationer, idrottsarenor, inglasade gårdar, kontorskomplex, konferensanläggningar och nöjesinrättningar är några exempel.

Servicetunnlar

Det finns närmare 35 mil servicetunnlar under Storstockholm. Det finns på sina håll långa osektionerade utrymmen med brännbar kabelisolering. Detta är av riksintresse eftersom bland annat teleförbindelser, radio- och TV-sändningar kan slås ut av kabelbränder i dessa tunnlar.

Tunnelbanenätet

T-banesystemet består av 110 km spår varav 63 km går under jord. Det finns 47 underjordiska stationer. Tunnlarna med stationer kan rymma över 10.000 personer i rusningstrafik.

Flygplatser

Det finns två s.k. instrumentflygplatser i länet, Arlanda och Bromma. Tillsammans har dessa flygplatser över 16 miljoner passagerare per år och över 350.000 flygrörelser (starter och landningar). Bromma flygplats ligger nära tät bostadsbebyggelse.

Sjöfart

Stockholms skärgård trafikeras sommartid av en stor mängd fritidsbåtar som delar det begränsade utrymmet mellan öar, kobbar och skär med en omfattande yrkestrafik till och från Stockholm. Inom Stockholms sjötrafikområde rör sig ca 40 större fartyg per dag. Det är framför allt passagerarfärjor, lastfartyg och tankfartyg. Det förekommer olyckstillbud så gott som årligen, bland annat grundstötningar, småbränder och kollisionstillbud.

Rapporter med mera

Länsstyrelsen har givit ut ett antal rapporter med mera på temat risker. De flesta av trycksakerna kan du läsa i sin helhet i Pdf-format. Trycksakerna kan också beställas via e-post, se kontaktrutan. De senare faktabladen ska ses som förtydliganden till de äldre rapporterna som kan nyttjas som stöd för metodik och resonemang kring risker.

Rapport 2016:2
Vägvalsstyrning för transport av farligt gods – en inriktning mot en regional strategi

Faktablad 2016:4
Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods

Faktablad 2006
Riskhantering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Rapport 2003:15
Riskanalyser i detaljplaneprocessen - vem, vad, när & hur?

Faktablad nr 2003:4
Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag

Rapport 2001:17
Olycksrisker i Stockholms län - en inventering av riskbilden

Rapport 2000:01
Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer

Dokumentation från Länsstyrelsens kunskapsseminarium på Münchenbryggeriet i Stockholm den 3 juni 2015.