Krishantering

Vårt samhälle råkar då och då ut för hot, påfrestningar, olyckshändelser och katastrofer. En händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället kallas för kris.
En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår frihet. Krissituationer kräver skyndsamma och riktade insatser.

Krishanteringssystemet

I det svenska krishanteringssystemet har Länsstyrelsen ett geografiskt områdesansvar. Länsstyrelsen ska samordna den planering och det arbete på regional nivå som syftar till att förebygga, motverka och begränsa sårbarhet och risker. Detta innebär en omfattande samverkan med andra myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och med näringslivet.

Krishanteringssystemet omfattar sex samverkansområden:

  • Teknisk infrastruktur
  • Transporter
  • Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
  • Ekonomisk säkerhet
  • Geografiskt områdesansvar
  • Skydd, undsättning och vård

Information

Vid allvarliga händelser verkar Länsstyrelsen för att informationen samordnas inom sitt geografiska område. Varje aktör har dock ett eget informationsansvar inom sitt eget sakområde.

Ansvar

Den som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden, har motsvarande ansvar för verksamheten under en krissituation.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För att Länsstyrelsen ständigt ska kunna informeras eller larmas och valda delar av krishanteringsorganisationen ska kunna aktiveras finns det en TiB med ständig beredskap. TiB:s uppgift är att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser som berör länet.

Läs mer om TiB