Kommunal beredskap och krisledning

Kommunernas krisledningsförmåga förbättras successivt. För att förstärka förmågan krävs det många insatser, till exempel finansiering av utbildningsprogram och underhåll av kommunala ledningsplatser.

Ledningsövningar och beredskapsdagar

Alla kommuner genomför regelbundet övningar med sin krisledning. Kommunerna är ansvariga för att ge sina anställda den utbildning och övning som behövs för att kunna lösa sina uppgifter vid en kris. Förutom övningar genomförs också beredskapsdagar, då personalen vidareutbildas eller uppdaterar kommunens beredskapsplan.

Kommunernas säkerhetssamordnare

Alla länets 26 kommuner har en säkerhetssamordnare som planerar krisberedskapen. För beredskapsplanering får kommunerna årligen ett statsbidrag. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att beredskapen i kommunen samordnas.

Kommunala ledningsplatser

För att effektivt kunna leda verksamheten vid en kris krävs väl fungerande ledningsplatser. De kommunala ledningsplatserna byggs successivt ut. De är utrustade med reservkraft och goda kommunikationsmöjligheter.

Länsstyrelsens roll i kommunal beredskap är:

  • att genomföra fortlöpande krisledningsutbildning för kommunernas berednings- och beslutsgrupper, bland annat krisledningsnämnden,
  • att genomföra regelbundna konferenser med länets säkerhetssamordnare för att informera, vidareutbilda och stödja samordnarna i deras arbete i kommunerna,
  • att svara för tillsynen av den kommunala räddningstjänsten.