Krisberedskap

Ledningscentral

Länsstyrelsen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.

Under en kris ska länsstyrelsen stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna våra insatser med deras. Om beredskapen höjs eller krig bryter ut ska länsstyrelsen leda och samordna all civil verksamhet i länet och samordna arbetet med den militära verksamheten.

Vid omfattande räddningsinsatser kan länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner.

Samtliga länsstyrelser har räddningstjänstansvar vid olyckor i eller utsläpp från kärnkraftverk, men i Uppsala, Kalmar och Hallands län har länsstyrelsen dessutom utökade beredskapsuppgifter som gäller säkerheten kring kärnkraftverken och risken för utsläpp av radioaktiva ämnen.

Vi ser också till att kommunernas räddningstjänst följer de lagar och förordningar som finns.

Krishanteringssystemets principer

Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett antal principer som kort beskrivs nedan.

Ansvarsprincipen

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Likhetsprincipen

Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

 Ökade krav på effektiv krishantering

Program för samverkan - Stockholmsregionen är en satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet. Regionen växer snabbt och det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i både vardag och kris. Därför utvecklar flera samhällsaktörer tillsammans förmågan att samverka.

Länsstyrelsen, vars uppgift är att samordna aktörerna, deltar därför som en aktiv part i programmet, som du kan läsa mer om genom att klicka på länken.

>> Mer information om Program för samverkan - Stockholmsregionen

Om Stockholm, ideella sektorn och framtiden i Länsstyrelsens podd Salong framtiden.

>> Läs mer om Salong framtiden

Om Stockholm, tryggheten och framtiden i Länsstyrelsens podd Salong framtiden.

>> Läs mer om Salong framtiden