Regionalt kompetens- och metodstöd

Länsstyrelserna har i uppdrag att erbjuda regionalt kompetens- och metodstöd till kommuner och ideella organisationer inom området våld i  nära relationer.

Uppdraget genomförs i samverkan med Socialstyrelsen och Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

Länsstyrelsen arbetar med:

Kompetens- och metodstöd till kommuner och ideella organisationer, bland annat genom att stödja kommunerna att tillämpa Socialstyrelsens allmänna råd, föreskrifter, handbok och utbildningsmaterial

  • Främja kommunövergripande insatser 
  • Följa utvecklingen av arbetet på regional nivå 
  • Ansvara för att kunskap och erfarenheter samlas och sprids på lokal nivå samt följa upp hur detta används och tillämpas  
  • Stödja ideella organisationers utveckling inom området 

Utbildningar som genomförs under 2017.

  • Att identifiera våldsutsatthet, för socialsekreterare våren 2017.
  • Att identifiera våldsutsatthet, hösten 2017.
  • Att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd med stöd av FREDA, hösten 2016.
  • Utbildning Att utbilda i Signs of Safety, våren 2017.