Våldsprevention

Länsstyrelsen mångåriga arbete mot våld i nära relationer indikerar att trots stora insatser inom området har vi inte kommit tillräckligt nära regeringens sjätte jämställdhetsmål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det positiva är att det finns en ökad medvetenhet om våld i befolkningen, mörkertalet har minskat och anmälningsstatistiken har ökat. Trots detta ligger våldsutsattheten och våldsbenägenheten relativt konstant över tid. Detta måste få en förändring.

Med begreppet Våldsprevention menar Länsstyrelsen i Stockholm universell prevention mot våld, vilket också kan kallas för universell våldsprevention. Våldsprevention innebär att göra insatser före våldet har uppstått, innan någon har blivit utövare eller offer. Universell prevention riktar sig till den breda allmänheten, till avgränsande geografiska områden eller till en viss åldersgrupp oavsett vilka erfarenheter av våld eller risk för våld som målgruppen har. Exempel på insatser är föräldrastöd, sexualupplysning, kampanjer riktade mot unga eller mot riskgrupper.

Att arbeta preventivt mot våld är ett arbete på framväxt, regeringen lyfter även detta som ett särskilt viktigt område i den nya jämställdhetsstrategin (Skr. 2016/17:55). Det finns metoder och arbetssätt att använda vilket Länsstyrelsen bland annat har till uppgift att sprida.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag handlar om att möjliggöra för andra aktörer att arbeta med tidigt förebyggande insatser. En viktig del i uppdraget är samordning. Fokus ligger därför på hur Länsstyrelsens samordningsarbete ska kunna leda till effekten att mäns våld mot kvinnor minskar och på sikt upphör.

Länsstyrelsens samordningsuppdrag, när det gäller det våldspreventiva området, är i huvudsak inriktat på att unga 0–25 år ska få en trygg uppväxt och möjligheter att skapa sunda, goda och kärleksfulla relationer till vänner, familj och andra i sin omgivning och närmiljö. Arbetet sker genom att Länsstyrelsen verkar för att vuxna (exempelvis föräldrar och pedagoger) i ungas omgivning ska agera på ett sådant sätt att det sker förändringar både hos både hos vuxna samt hos barn och unga. För att nå de professionella behöver vi också nå chefer och beslutsfattare. De konkreta målen för Länsstyrelsen fortsatta våldsförebyggande arbete är att:

  • sprida beprövade arbetssätt och metoder till exempelvis chefer, beslutsfattare, professionella inom polis, socialtjänst, civilsamhälle och näringsliv
  • stödja regional och nationell samverkan av insatser som syftar till att tidigt motverka mäns våld mot kvinnor och insatser mot stereotypa föreställningar om kön.

Länsstyrelsen samlade våldspreventiva arbete

En viktig del i Länsstyrelsens tidigt förebyggande arbete var att ta fram en riktning och tydlig målbild för arbetet utifrån evidens, befintlig vetenskap och beprövade erfarenheter. En kartläggning av Stockholms läns våldspreventiva insatser togs fram år 2016, vilket visade på att kommunerna låg olika till i sitt arbete. Det våldspreventiva arbetet är en del av ett breddat preventionsstöd till kommunerna som Länsstyrelsen i Stockholm kallar för Preventionspaketet. Detta eftersom våldspreventionen angränsar till andra områden så som till exempel alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT), föräldrastödsuppdrag och integration.

Länsstyrelsen har samlat kunskaper och erfarenheter om våldsprevention i den här foldern.

Ett spridningsseminarium av handboken för ett effektivt våldsförrebyggande arbete Inget att vänta ägde rum den 20 september 2016.

Filmen som gjordes om seminariet ser du nedan. Den är producerad av Myrén Film.

 

En del av Länsstyrelsens spridningsarbete handlar också om att visa goda exempel på metoder och arbetssätt. Botkyrka kommun arbetar vi nära och här finns en film från Botkyrkas inspirationsdag den 20 april 2017, där Länsstyrelsen deltog.

Länsstyrelsen medverkade även under ett seminarium under Almedalen år 2016 som Botkyrka kommun arrangerade. Seminariet går att se här:

År 2017 inledde Länsstyrelserna samverkan mellan intresseorganisationen Livemusik Sverige, RFSU och Polisen för att skapa tryggare publika evenemang, som exempelvis festivaler, kulturevent eller stadsfester. I oktober 2017 anordnade vi ett erfarenhetsseminarium och här kan du se en kortfattad version om vad som togs upp då.

 

För att se hela seminariet, långversionen, kan du klicka här

Startskottet för Länsstyrelsens Våldspreventiva arbete var konferensen Våldsprevention – hur vi kan minska killar och mäns våld mot tjejer och kvinnor den 6 november 2015. Delar av konferensen filmades och här kan ni bland annat se Jackson Katz och Michael Kaufmann som var huvudtalare.

 

 Content Editor ‭[5]‬

Länsstyrelsen och Unga Klara bjöd in chefer och beslutsfattare för att visa ett utdrag ur föreställningen Som man sår – en föreställning om maskulinitets kraft, den 2 november 2017. Efter utdraget följde ett panelsamtal om maskulinitet och vad vi kan göra för att uppnå förändring gällande mäns våld mot kvinnor. Samtalet kan ni se här.

 Content Editor ‭[4]‬

Tillsammans med andra länsstyrelser, Svensk Live, Polisen och RFSU genomförde vi den 17 oktober ett erfarenhetsseminarium om trygga evenemang på Nalen i Stockholm. Runt hundra personer deltog.

>> Sveriges radio rapporterade om vårt arbete. Lyssna och läs mer på sverigesradio.se

>> Hela seminariet filmades och kan ses på Youtube.

 Content Editor ‭[3]‬

Hämta broschyren Våldsprevention.

 Content Editor ‭[1]‬

Hämta handboken ​Inget att vänta på för ett våldsförebyggande arbetet med barn och unga.

 Content Editor ‭[2]‬