Våldsprevention

Länsstyrelsen mångåriga arbete mot våld i nära relationer indikerar att trots stora insatser inom området har man inte kommit tillräckligt nära regeringens vision om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det positiva är att det finns en ökad medvetenhet om våld i befolkningen, mörkertalet har minskat och anmälningsstatistiken har ökat. Trots detta ligger våldsutsattheten och våldsbenägenheten relativt konstant över tid. Detta måste få en förändring.

​Våldspreventiva insatser syftar till att motverka att våld uppstår. Att arbeta preventivt mot våld är ett arbete på framväxt och idag finns metoder och angreppssätt att använda. Länsstyrelsen i Stockholm har valt att definiera våldsprevention efter en blandning av universell prevention och från WHO:s begrepp primär våldsprevention.

Våldsprevention innebär insatser före våldet har uppstått, innan någon har blivit utövare eller offer. Universell prevention riktar sig till den breda allmänheten, till avgränsande geografiska områden eller till en viss åldersgrupp oavsett vilka erfarenheter av våld eller risk för våld som målgruppen har.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag handlar om att möjliggöra för andra aktörer att arbeta med tidigt förebyggande insatser. En viktig del i uppdraget är samordning. Fokus ligger därför på hur Länsstyrelsens samordningsarbete ska kunna leda till effekten att mäns våld mot kvinnor minskar och på sikt upphör.

Länsstyrelsens samordningsuppdrag är i huvudsak inriktat på att unga 0-25 år ska få en trygg uppväxt fri från våld. Arbetet sker genom att Länsstyrelsen verkar för att vuxna (exempelvis föräldrar och pedagoger) i ungas omgivning ska agera på ett sådant sätt att det sker förändringar både hos både hos vuxna och unga. De konkreta målen för Länsstyrelsen fortsatta våldsförebyggande arbete är att:  

  • sprida beprövade arbetssätt och metoder till exempelvis chefer, beslutsfattare, professionella inom polis, socialtjänst, civilsamhälle som möter unga
  • stödja regional samordning av insatser som syftar till att tidigt motverka mäns våld mot kvinnor och insatser mot stereotypa könsroller.

Kartläggning av våldspreventiva insatser

En viktig del i Länsstyrelsens tidigt förebyggande arbete var att ta fram en riktning och tydlig målbild för arbetet utifrån evidens, befintlig vetenskap och beprövade erfarenheter. En kartläggning av Stockholms läns våldspreventiva insatser har också tagits fram. Därutöver ingår det våldspreventiva området i ett breddat preventionsstöd till kommunerna som vi kallar för Preventionspaketet. Det våldspreventiva arbetet angränsar till andra områden så som till exempel alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT), föräldrastödsinsatser och integration.

Ett spridningsseminarium av handboken för ett effektivt våldsförrebyggande arbete Inget att vänta ägde rum den 20 september 2016.

Filmen som gjordes om seminariet ser du nedan. Den är producerad av Myrén Film.

 

Här finns också en film från Botkyrkas inspirationsdag den 20 april 2017, där Länsstyrelsen deltog.

Länsstyrelsen har samlat kunskaper och erfarenheter om våldsprevention i den här foldern.

Utöver kartläggning, film och folder medverkade även Länsstyrelsen under ett seminarium under Almedalen som Botkyrka kommun arrangerade. Seminariet går att se här:

Startskottet för Länsstyrelsens Våldspreventiva arbete var konferensen Våldsprevention – hur vi kan minska killar och mäns våld mot tjejer och kvinnor den 6 november 2015. Delar av konferensen filmades och här kan ni bland annat se Jackson Katz och Michael Kaufmann som var huvudtalare.

 Content Editor ‭[4]‬

 Content Editor ‭[3]‬

 

Hämta broschyren Våldsprevention.

 Content Editor ‭[1]‬

Hämta handboken ​Inget att vänta på för ett våldsförebyggande arbetet med barn och unga.

 Content Editor ‭[2]‬