Stöd till samordning av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna är den regionala myndighet som har i uppdrag att stödja samordning av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer. Samordningen rör insatser från till exempel socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skola, rättsväsendet och organisationer inom det civila samhället.

Länsstyrelserna ska stödja lokal och regional verksamhetsutveckling och i samverkan med andra aktörer bidra med kompetens- och implementeringsstöd till kommuner, landsting och organisationer inom det civila samhället. Verkningsfullt våldsförebyggande arbete är ett prioriterat område.

I arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska insatser som syftar till att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster prioriteras.

Vidare ska Länsstyrelserna främja insatser som enskilda kommuner har svårt att genomföra i egen verksamhet såsom skydd och stöd för kvinnor med särskilda behov. Länsstyrelserna ska arbeta i enlighet med målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10, kap 5)

Exempel på stöd till samordning som Länsstyrelsen i Stockholm arbetar med idag:

1. Kompetenshöjande insatser med fokus på:

  • Barn som bevittnar eller utsätts för våld, inklusive hedersrelaterat våld
  • Könsstympning
  • Att utreda och att identifiera våldsutsatthet
  • Våld mot äldre kvinnor
  • Stöd till frivilliga organisationer 

2. Våldsprevention som bland annat rör spridning av beprövade arbetssätt och metoder som syftar till att tidigt motverka mäns våld mot kvinnor här ingår insatser mot stereotypa könsroller.

3. Nätverk för kommunala kvinnofridssamordnare  

4. Genom Länsstyrelsens arbete med Operation Kvinnofrid och den regionala strategin som bland annat rör samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer

5. Stöd till samordning av webbinformation till kommuner i samarbete med NCK och övriga länsstyrelser

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget