Våld i nära relationer

Ett liv fritt från våld är något som alla har rätt till, i samhället och i nära relationer. Att utöva våld är ett brott enligt svensk lag och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett stort samhällsproblem.  Länsstyrelsens kvinnofridsarbete utgår ifrån det fjärde jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Våld i nära relation

I begreppet mäns våld mot kvinnor ligger bland annat våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sex mot ersättning och prostitution, människohandel för sexuella ändamål och könsrelaterat våld i övriga relationer och bland obekanta.

För att förebygga och motverka våldet samt att offren ska erbjudas ett kvalitativt och rättssäkert stöd krävs kunskap och resurser på olika nivåer. En bred samverkan mellan olika myndigheter och ideella organisationer är en viktig förutsättning för att våldsutsatta kvinnor och deras barn ska få hjälp och stöd genom hela vård- och rättskedjan.

 

På uppdrag av regeringen stödjer Länsstyrelsen utvecklingen av kvinnofrid på lokal regional och nationell nivå genom: 

  • Att stödja regional samordning av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  • Att erbjuda regionalt kompetens- och metodstöd i arbetet mot mäns våld mot kvinnor till kommuner och ideella organisationer.
  • Att stödja förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck lokalt och regionalt. Länsstyrelserna i de tre storstadsregionerna har ett gemensamt nationellt regeringsuppdrag att stödja  utvecklingen av skyddade boende för hedersvåldsutsatta personer