Exploatering av barn

Detta uppdrag bygger på det befintliga uppdraget att utveckla samordning och samverkan mot människohandel och exploatering. Särskilt fokus ligger på att ge stöd och skydd till barn.

Uppdraget att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn har fyra delar:  

Samordning av myndigheter

Att samordna myndigheter och andra berörda aktörer och sprida kunskap och metoder för att ge särskilt stöd och skydd till barn mot människohandel och exploatering.  

Utbilda hotell och restauranger

Att utveckla samarbetet med taxibolag och hotell- och restaurangbranschen. Det är viktigt att involvera organisationer som kan komma i kontakt med barn som utsätts för exploatering för olika ändamål. Syftet är att människor som jobbar inom dessa branscher ska kunna identifiera eventuella offer för människohandel och exploatering.  

Information om turism och resande

Sverige ska öka medvetenheten och påverka attityder för att skydda barn mot sexuell exploatering inom turism. Länsstyrelsen i Stockholms Län ska därför informera allmänheten om att sexuell exploatering av barn förekommer i samband med turism och resande och att det är olagligt att utnyttja barn också utomlands samt att man kan bli dömd i Sverige för en handling som inte är brottslig i landet där övergreppet begåtts. Länsstyrelsen ska också uppmuntra till att anmäla dessa bott till polisen.  

Samarbete inom EU

Det förekommer att barn från andra EU-länder utsätts för människohandel och exploatering i Sverige. Länsstyrelsen i Stockholms Län ska därför samarbeta med myndigheter i andra EU-länder vad gäller rättigheter och skydd för dessa barn. Syftet är sedan att sprida kunskapen till övriga länsstyrelser, socialtjänsten, rättsvårdande myndigheter, polis och åklagare.   Uppdraget ska i sin helhet genomföras med fokus på de utsatta barnens rättigheter och det offentligas ansvar att tillgodose och säkerställa dessa rättigheter.

I vår länksamling hittar du mer information om exploatering av barn:

  • generell information och allmänt stöd
  • utbildningar
  • publikationer
  • kampanjer
  • filmer