Nationell samordning

Länsstyrelsen i Stockholm har ett nationellt uppdrag att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål som bedrivs av myndigheter. Vi verkar också för stärkt samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer.

Nationellt metodstödsteam (NMT)

I samråd med de statliga aktörer som arbetat längst med människohandelsproblematiken i Sverige inrättades 2009 Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) under ledning av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Gå till NMT:s webbplats

Informationsnätverket

Länsstyrelsen i Stockholm övertog 2011 ansvaret för det nätverk av myndigheter och frivilligorganisationer som Socialstyrelsen tidigare samlat, det så kallade informationsnätverket.  

Syftet  med  informationsnätverket är att genom samverkan utbyta kunskap och information mellan myndigheter och andra aktörer, stötta varandra i arbetet och uppmärksamma problem som behöver lyftas inom området människohandel och prostitution. 

I nätverket deltar bland andra Brottsoffermyndigheten, RFSL, Unicef, Kriminalvården och Stadsmissionen. 

Länsstyrelsernas arbetsgrupp mot människohandel och prostitution (LAMP)

Länsstyrelsernas arbetsgrupp mot människohandel och prostitution (LAMP) har sedan 2009 sammankallats regelbundet, cirka tre gånger per år.  

Syftet med arbetsgruppen är att:  

  • stärka den regionala samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer
  • uppnå en samsyn kring problematiken
  • öka koordineringen av aktiviteter på detta område för effektivare insatser, såväl ur ett kostnads- som ett kunskapsperspektiv.  
  • LAMP-gruppen är central i vårt arbete mot prostitution och människohandel.

Information om den rådande situationen i respektive län är oerhört viktig för det övergripande nationella arbetet. Möjligheten att samordna aktiviteter är en framgångsfaktor.

LAMP har samarbetat kring olika aktiviteter som kampanjer, utbildningar och spridning av informationsmaterial. Gruppen har också tagit initiativ till information och utbildning riktad mot prioriterade branscher såsom taxi, hotell och restaurang samt till en mall för regional samverkansplan.  

Spetsgrupper

Länsstyrelserna deltar i samordningen av spetskompetensutbildningar för flera andra myndigheter. Utbildningarna ger verksamma personer inom polis, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket och socialtjänsten en ökad kompetens som är specifikt inriktad på arbetet mot människohandel och prostitution.

Varje länsstyrelse har samlat en eller flera deltagare från respektive myndighet. Teori har varvats med studiebesök på specialiserade enheter vid respektive myndighet.

Personer inom socialtjänst och landsting från länen har också genomgått en utbildning anordnad av Socialstyrelsen. De som genomgått denna utbildning kommer att ingå i Länsstyrelsernas nätverk.