Jämställdhetsstrategin 2014-2018

Den regionala jämställdhetsstrategin ska vara ett stöd för det långsiktiga och övergripande utvecklingsarbetet i länet.  

20 februari 2014 presenterades Stockholms läns nya strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2018 som drar upp riktlinjerna för det framtida arbetet. Strategin ska utgöra en gemensam plattform för aktörer i Stockholms län och ge en nulägesbeskrivning och en gemensam bild av vilka mål som ska uppnås. Den har arbetats fram i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Polismyndigheten, i samråd med kommuner och idéburen sektor.  

Det övergripande regionala jämställdhetsmålet är:
I Stockholms län har kvinnor och män samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Länet är en globalt ledande och attraktiv tillväxtregion med jämställda livsvillkor för kvinnor och män, flickor och pojkar, som värnar om en hållbar utveckling för kommande generationer.  

De regionala delmålen som ska vara uppnådda 2018 är:  

  • Kvinnor och män har samma makt och inflytande i Stockholms län
  • Kvinnor och män har samma ekonomiska självständighet i Stockholms län
  • Kvinnor och män tar lika stor del av det obetalda arbetet i Stockholms län
  • Mäns våld mot kvinnor har upphört i Stockholms län
  • Den offentliga servicen är jämställd i Stockholms län  

Strategin ska följas upp 2016 och 2018 och för varje delmål finns angivna indikatorer. Det finns också mätbara mål under varje delmål.  

Under våren 2014 sprids strategin och arbetet med genomförandeplaner påbörjas. Varje aktör utarbetar sin genomförandeplan och vi hoppas att fler aktörer och kommuner ansluter till strategin. Den kan ses som ett smörgåsbord där man kan välja att arbeta särskilt med ett mål eller flera. Strategigruppen och Länsstyrelsen kommer att driva på arbetet med genomförandet samt följa upp strategin. I övrigt bildas inga nya styrgrupper utan används befintliga sådana för olika områden.