Utlysning av utvecklingsmedel för tidiga insatser för asylsökande med flera (TIA)

Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Andra utlysningen är öppen

Den andra utlysningen för i är öppen mellan den 15 maj och 17 september.

En nyhet är att kommuner kan söka TIA-medel på lika villkor som civilsamhället. Det finns inga mini- eller maxgränser för budget i en ansökan. Maximal projektlängd är normalt upp till två år, men längre perioder kan förekomma.

Prioriteringar för 2018 är insatser för asylsökande kvinnor, insatser inom kulturens område, samhällsinformation och arbetsmarknad.

Ett informationsseminarium 14 juni 2018

Ett informationsseminarium för dig som vill söka statsbidraget äger rum den 14 juni 2018 kl. 13.15-15.15 på Länsstyrelsen. 
Inbjudan och anmälan.

Ansökningshandlingar med vägledning

Stöd för civilsamhället i arbetet med asylsökande och nyanlända

Vägledning för sökande

Ansökan med vägledning- kommuner

Ansökan med vägledning- ideella föreningar och trossamfund

Aktivitetsplan till ansökan

Intyg samverkanspart, medsökande

Budgetmall

Ansökan mailas till stockholm@lansstyrelsen.se

Beviljade insatser 2017

Inom ramen för regeringsuppdraget tidiga insatser för asylsökande (TIA) har Länsstyrelsen i Stockholm hittills beviljat medel till följande projekt:

KFUM Huddinge Basket

KFUM Huddinge Basket har beviljats 270 000 för insatsen Hela Stockholm som de ska genomföra tillsammans med Akropol Basketbollklubb. Båda föreningarna kommer att ha öppna verksamheter dit asylsökande är välkomna att komma för att pröva på basket. Verksamheten kommer att bedrivas i Huddinge (Vårby, Stuvsta och Flemingsberg) och i Stockholm (Skogås och Rinkeby).

Järfälla kommun

Järfälla kommun har beviljats cirka 1,2 miljoner kronor för insatsen Inkludering och väg mot etablering för asylsökande i Järfälla. Insatsen är arbetsmarknadsinriktad där Järfälla kommun kommer att fokusera på uppsökande verksamhet, studiecirklar, arbetsplatsbesök och matchningsmetodik.

Karbin klätterklubb

Karbin Klätterklubbs insats Integrationsklättring för asylsökande stöds med 400 000 kronor. Karbin Klätterklubb kommer att erbjuda prova-på-klättring och grundkurser i klättring för asylsökande vuxna. De kommer också erbjuda en familjekurs för intresserade. Verksamheten kommer att bedrivas i Stockholm (Karbin Klätterklubb i Hägersten).

Ibn Rushd

Ibn Rushd har beviljats cirka 700 000 kronor för insatsen Jobbmässan – Mötet i centrum. Syftet med projektet är att skapa en öppen plattform där en marginaliserad grupp i samhället möter etablerade samhällsinstitutioner, organisationer och föreningar som kan leda dem vidare i kunskap och dialog om arbetsmarknadsfrågor. Insatsen kommer att ske i Stockholms län.

Tamam

Tamams insats Samtalsgrupper om mänskliga rättigheter stöds med cirka 230 000 kr. Syftet med insatsen är att öka kunskapen och förståelsen om mänskliga rättigheter och Sveriges lagar och regler bland asylsökande i Stockholm, i synnerhet bland unga asylsökande. Syftet är också att öka förståelsen för föreningsliv, att öka deltagarnas självförtroende och att stärka deltagarnas språkinlärning för att möjliggöra god och snabb etablering i samhället.

Miljöverkstan Flaten

Miljöverkstan Flaten har beviljats 400 000 kronor för insatsen Hälsa och integration genom friluftsliv för asylsökande unga vuxna. Fokus kommer att vara på social trygghet, etablering (svenska och samhällsinformation) och psykisk och fysisk hälsa (friluftsaktiviteter). Verksamheten kommer att bedrivas i Stockholms län.

Röda korset

Röda korsets insats Frivillighet för delaktighet stöds med 82 000 kronor. Fokus kommer att vara på språkträning i kombination med socialt deltagande i lokalt föreningsliv. Insatserna ska genomföras i Stockholm, Botkyrka och eventuellt Tensta.

Sensus

Sensus insats Folkbildning för asylsökande stöds med cirka 2,9 miljoner kronor. Tillsammans med Bilda, Medborgarskolan Stockholm, Studiefrämjandet Stockholm och ABF Stockholm ska insatsen ge asylsökande träning i det svenska språket, information om hälsa, det svenska samhället och svensk arbetsmarknad. Insatserna kommer att ske i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, Stockholm, Sollentuna, Södertälje, Täby och Norrtälje.

Forum

Forum har beviljats 3,1 miljoner kronor för insatsen Idéburen samverkan för etablering och hälsa och ska genomföras tillsammans med Spånga Blåband, Verdandi, SIMON (Svenska och Invandrade mot narkotika), Stadsmissionen (Källan råd och stödcentrum), Individuell Människohjälp, Tamam och KFUM.  Tillsammans ska de genomföra insatser för att utöka asylsökandes möjligheter att delta i språk- och hälsofrämjande samt kunskapshöjande aktiviteter om det svenska samhället och arbetsmarknaden i Stockholms län. Verksamheterna kommer att bedrivas i Stockholm, Botkyrka, Huddinge, Haninge, Nacka och Sundbyberg.

Islamic Relief Sverige

Islamic Relief Sverige har beviljats 1,1 miljoner kronor i stöd för insatsen Mobila mötesplatser. Islamic Relief ska skapa mobila mötesplatser som ska fungera som en samlingspunkt för information om det offentliga Sverige och hälsofrämjande insatser. Insatserna ska förebygga passivitet och samtidigt stärka individens roll i samhället. Verksamheten kommer att genomföras i Botkyrka, Södertälje och Järfälla.

Sociala Missionen

Länsstyrelsen i Stockholm stödjer Sociala Missionens insats Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet med cirka 1,7 miljoner kronor. Syftet med insatsen är att stärka asylsökandes egenmakt genom att ge möjlighet till kunskap, erfarenhetsutbyte och gemenskap. Inom ramen för insatsen ges asylsökande samhällsinformation, svenskundervisning och hälsofrämjande aktiviteter i fyra kommuner i Stockholms län. Verksamheten kommer att genomföras av Södertälje Missionsförsamling, Equmeniakyrkan Hallunda, Triangelkyrkan i Enskede och Missionskyrkan Upplands Väsby.

Iranska Flyktingrådet i Stockholm

Iranska Flyktingrådets insats TIA – Tidig insats för asylsökande stöds med cirka 500 000 kronor. Genom olika aktiviteter vill man motverka passivitet under asylprocessen. Aktiviteterna kommer att bestå av information om svensk arbetsmarknad, samhället, hälsa samt svenskundervisning. Verksamheten kommer att bedrivas i Stockholm.

Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapets insats Snabbspår för yrkesanpassning av asylsökande läkare stöds med cirka 3,5 miljoner kronor. Insatsen ska omfatta intensivundervisning i svenska och översiktlig undervisning i teoretisk och praktisk medicin för asylsökande läkare. Undervisningen omfattar heltidsstudier och syftar till att göra det möjligt för deltagarna att på sikt få en svensk läkarlegitimation. Verksamheten kommer att äga rum i Stockholm, Huddinge och Solna.