Utlysning av utvecklingsmedel för tidiga insatser för asylsökande med flera (TIA)

Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Ytterligare medel tilldelade

Länsstyrelsen i Stockholms län har tilldelats ytterligare 7, 1 miljoner kronor att fördela till aktörer som vill organisera tidiga insatser för asylsökande.

Länsstyrelsen ser gärna insatser riktade mot arbetsmarknaden. Det skulle till exempel kunna röra sig om matchning mellan asylsökande och företag, jobbmässor, arbetsplatsbesök och information från företag inom bristyrken.

Om statsbidraget

​I första hand kan medel för verksamhet sökas av ideella föreningar och trossamfund. Även kommuner eller kommunalförbund kan söka och beviljas medel, men endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer.

Totalt har ansökningar om drygt 20 miljoner kommit in till Länsstyrelsen i Stockholm och beredningsarbete pågår ännu.

Sista ansökningsdag för TIA-medel är den 30 september 2017. Hittills berör ansökningarna insatser främst inom områdena hälsa, språk och samhällsorientering. Länsstyrelsen i Stockholm ser gärna fler insatser riktade mot arbetsmarknaden.

Ansökningshandlingar med vägledning

Vägledning för sökande.

Informationsbrev.

Ansökan med vägledning TIA-bidrag.

Ansökan med vägledning TIA-bidrag, nationella ansökningar.

Ansökan med vägledning TIA-bidrag för kommuner.

Budgetmall.

Intyg samarbetspart.

Delrapportsmall.

Slutrapportsmall.

Slutrapportsmall kommuner.

Revisorsintyg.

Aktivitetsplan.

Beviljade insatser 2017

Inom ramen för regeringsuppdraget tidiga insatser för asylsökande (TIA) har Länsstyrelsen i Stockholm hittills beviljat medel till Röda korset - Beredskapskretsen i Stockholms län, Sensus studieförbund Stockholm-Gotland, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Islamic Relief Sverige.

Röda korset
Röda korsets insats Frivillighet för delaktighet stöds med 82 000 kronor. Fokus kommer att vara på språkträning i kombination med socialt deltagande i lokalt föreningsliv. Insatserna ska genomföras i Stockholm, Botkyrka och eventuellt Tensta.

Sensus
Sensus insats Folkbildning för asylsökande stöds med cirka 2,9 miljoner kronor. Tillsammans med Bilda, Medborgarskolan Stockholm, Studiefrämjandet Stockholm och ABF Stockholm ska insatsen ge asylsökande träning i det svenska språket, information om hälsa, det svenska samhället och svensk arbetsmarknad. Insatserna kommer att ske i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, Stockholm, Sollentuna, Södertälje, Täby och Norrtälje.

Forum
Forum har beviljats 3,1 miljoner kr för insatsen Idéburen samverkan för etablering och hälsa och ska genomföras tillsammans med Spånga Blåband, Verdandi, SIMON (Svenska och Invandrade mot narkotika), Stadsmissionen (Källan råd och stödcentrum), Individuell Människohjälp och KFUM.  Tillsammans ska de genomföra insatser för att utöka asylsökandes möjligheter att delta i språk- och hälsofrämjande samt kunskapshöjande aktiviteter om det svenska samhället och arbetsmarknaden i Stockholms län. Verksamheterna kommer att bedrivas i Stockholm, Botkyrka, Huddinge, Haninge, Nacka och Sundbyberg.

Islamic Relief Sverige
Islamic Relief Sverige har beviljats 1,1 miljoner kr i stöd för insatsen Mobila mötesplatser. Islamic Relief ska skapa mobila mötesplatser som ska fungera som en samlingspunkt för information om det offentliga Sverige och hälsofrämjande insatser. Insatserna ska förebygga passivitet och samtidigt stärka individens roll i samhället. Verksamheten kommer att genomföras i Botkyrka, Södertälje och Järfälla.