Nyanlända 

När en person beviljas uppehållstillstånd och skrivs in i en kommun kallas denne för nyanländ. En nyanländ har alltså genomgått asylprocessen och fått godkänt att vistas i Sverige. Myndigheter och kommuner delar på ansvaret för mottagande och etablering av nyanlända. Olika lagar och förordningar styr arbetet och innehåller bestämmelser om ansvar och insatser för målgruppen.

I länsstyrelsernas uppdrag ingår att verka för att det finns beredskap och mottagningskapacitet i länets kommuner för mottagande av nyanlända. Med det menas att samordna och prioritera insatser inom områden som bosättning, hälsa, utbildning, samhällsorientering, arbete och företagande samt föreningsliv och annat som underlättar för nyanlända att etablera sig i länet, såväl på arbetsmarknaden som i samhällslivet.

Inom ramen för detta uppdrag har länsstyrelserna till exempel tagit fram Metodstöd för samordnad etablering av nyanlända tillsammans med en rad myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Årligen fördelar länsstyrelserna även så kallade utvecklingsmedel (§ 37 resp. § 37 a) till kommuner som vill utveckla sitt integrationsarbete.

Länsstyrelserna främjar och stödjer också samarbete mellan kommuner gällande samhällsorientering för nyanlända och svenska för invandrare (sfi). Länsstyrelserna har även i uppdrag att följa upp verksamheten.

Arbetet för nyanlända på Länsstyrelsen i Stockholm

  • Länsstyrelsen i Stockholm arbetar med att förbättra stödet till kommunerna genom att ta fram bättre information, kunskapsunderlag, och anordna seminarier. Här är våra aktuella aktiviteter.
  • Bosättning av nyanlända är en viktig fråga i länet. Länsstyrelsen i Stockholm ingår bland annat i en arbetsgrupp som gemensamt tagit fram en rapport om bostadslösningar för nyanlända i Stockholms län. Under 2015 beviljades kommuner utvecklingsmedel bland annat för ombyggnation av lediga lokaler till bostäder för nyanlända.
  • I samverkan med Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har Länsstyrelsen i Stockholm ett regionalt samarbete kring specialutbildningar i yrkessvenska, så kallade Sfx-utbildningar.
  • Inom ramen för arbetet med tillväxt och egenförsörjning arrangerar Länsstyrelsen i samverkan med flera aktörer årligen Bazaren, där arbetssökande och arbetsgivare möts med fokus på språk, arbetsmarknad och företagande.

 Lagar och förordningar som styr etablering för nyanlända

Länsstyrelsens enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända - En sammanställning av resultaten för Stockholms län (META).

META 2015

Lägesbild för Stockholms län 2017.

Lägesbild april 2017