Ensamkommande barn och unga

Varje år kommer ett barn och ungdomar till Sverige för att söka asyl. De flesta kommer i sällskap med sina föräldrar, men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande.  

Det är kommunerna som tar emot barnen och ungdomarna och ansvarar för deras boende och omsorg. Ansvaret gäller både under asylprocessen och efter att ett barn har beviljats uppehållstillstånd.  

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap att ta emot ensamkommande barn i kommunerna. Det innebär att Länsstyrelsen ska stödja kommunerna och arbeta för att det finns kunskap att bedriva en verksamhet som kännetecknas av god kvalitet. Det kan handla om att samordna statens insatser, aktuella frågor eller intressen tillsammans med andra myndigheter, organisationer eller företag i länet.

Skriften "Ett gemensamt ansvar för ensamkommande ungdomar" förklarar olika aktörers ansvar, informerar om ersättningar för mottagande samt om ensamkommande barn och ungas rättigheter enligt lagstiftning.

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande ungdomar (2017)

Andelar

Sedan 2016 använder Migrationsverket en anvisningsmodell som innebär att varje kommun tilldelas en viss andel av det totala antalet ensamkommande barn som anvisats under året.

Anvisningsmodellen ska leda till att de ensamkommande barnen fördelas jämt över hela landet. Andelen är uträknad utifrån kommunens:

  • folkmängd,
  • mottagande av nyanlända,
  • mottagande av ensamkommande barn,
  • antal boendedygn för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser,
  • samt antal boendedygn för ensamkommande barn som haft kommunen som ankomstkommun.

Andelarna fastställs en gång per år och löper under tolv månader från och med den 1 januari. Nedan finns fastställda andelar för kommunerna i Stockholm län för 2017 och 2018.

Kommunandelar 2017 för asylsökande ensamkommande barn.

Kommunandelar 2018, asylsökande ensamkommande barn.

Antalet kommunanvisningar ställs kontinuerligt i relation till samtliga anvisningar som skett i landet, och på så sätt räknas kommunernas så kallade målluppfyllnad ut. Här hittar du måluppfyllelsen för din kommun:

Statistik över aktuellt mottagande och måluppfyllelse per kommun

Kommunernas lärdomar och erfarenheter från mottagande av de ensamkommande barnen 2015

Under augusti 2016 anordnade Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Stockolms Län en workshop med kommunerna för att fånga in kommunernas lärdomar och erfarenheter från hösten och vintern 2015.

Erfarenheterna visar att kommunerna hade en förmåga att snabbt ställa om sina verksamheter och att hitta nya arbetssätt. Men också att det fortfarande finns en rad svårigheter att lösa.

I sammanställningen nämns även vilka områden som kommunrepresentanterna prioriterat som viktigast att arbeta vidare med framöver;

  • hög personalomsättning,
  • ökat samarbete med landstinget i syfte att förbättra målgruppens hälsa,
  • tillgången på boendeplatser i den egna kommunen

Lärdomarna från workshopen har sammanställts:

Kommunernas erfarenheter och lärdomar från mottagandet av de ensamkommande barnen under 2015.

 Summary Links ‭[2]‬