Utsatta EU-medborgare

Regeringen har givit Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att under åren 2016-2017 utveckla samverkan och samordna det arbete som bedrivs avseende EU/ESS-medborgare som vistas tillfälligt i landet utan uppehållsrätt.

Uppdraget innebär att:

  • stärka samverkan och samordningen mellan statliga myndigheter, kommuner, civila samhället och andra relevanta aktörer som möter målgruppen
  • utarbeta metodstöd och genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade till de samverkande aktörerna
  • inrätta en rådgivande servicefunktion riktad till kommuner och andra aktörer i frågor om hur arbetet och samverkan kan bedrivas på ett ändamålsenligt och likformigt sätt.


Uppdraget ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, berörda kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting. De erfarenheter som länsstyrelserna i förekommande fall har från respektive län ska beaktas. Erfarenheter från länsstyrelsens uppdrag att utveckla samverkan och samordning när det gäller människohandel bör tas tillvara på lämpligt sätt.

Regeringsbeslut: Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige.pdf