Preventionspaketet

Länsstyrelsen Stockholm har lyssnat till kommunernas behov av ett mer samordnat stöd i det förebyggande arbetet och lanserar nu ett Preventionspaket som spänner över flera områden såsom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), våld i nära relationer, föräldrastöd, integration mm.

Förhoppningen är att Länsstyrelsens stöd till kommunerna ska leda till att det främjande och förebyggande arbetet till barn, unga och deras föräldrar utvecklas, och att insatserna särskilt kommer nyanlända och asylsökande till del. Prioriteringen beror på att det är här kommunernas behov av stöd är som störst just nu.

Allt fler kommuner i länet arbetar brett med olika preventionsfrågor för att förebygga exempelvis ANDT-användning, våld, psykisk ohälsa och kriminalitet och har därför börjat efterfråga ett mer samlat stöd från Länsstyrelsen. Hittills har Länsstyrelsens stöd ofta utgått från ett enskilt sakområde.

De stora grupper asylsökande och nyanlända som kommit till Sverige det senaste året har ytterligare aktualiserat behovet av förebyggande arbete i kommunerna. Samtidigt har regeringen förtydligat sina ambitioner om ett minska skillnaderna i ohälsa och att verka för ökad jämställdhet.

Det övergripande syftet med Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att bidra till bättre förutsättningar för att minska ojämlikheten i hälsa och öka jämställdhet.  

Preventionspaketet består av flera delar

BAS-paket                              

  • Återkommande seminarieserie för kommunal personal och civilsamhällesaktörer för att fördjupa och sprida kunskap om prevention (förutsättningar, kompetens och insatser). Se mer om kommande seminarier nedan och dokumentationer från tidigare seminarier under Aktuell dokumentation.
  • Erbjuda plattformar för erfarenhetsspridning och kunskapsförmedling mellan olika kommuner och aktörer om såväl insatser/metoder som förutsättningar.
  • Kommunbesök för att förankra och stödja preventionsarbete lokalt.
  • Chefsstöd för att öka kunskap och ge det förebyggande arbetet en högre politisk prioritet.
  • Erbjuda kanaler till forskare inom olika preventionsfält för avstämning/bollplank.
  • Extern samverkan. Samverkan med andra myndigheter som arbetar med förebyggande insatser. Sammanställa stöd som andra aktörer ger till kommunala verksamheter med syfte att öka jämställdhet och jämlikhet i hälsa.

Pilotkommuner (under utveckling)

  • Lokalt anpassat stöd för att utveckla strukturer för det kommunala preventionsarbetet samt vägledning kring insatser och metoder.
  • Implementeringsstöd och motivationsarbete lokalt.
  • Plattformar för utbyte mellan olika aktörer inom kommunerna.
  • Kartläggning och mätning av insatser och förutsättningar i   samarbete med forskare.

Utvecklingsprojekt

Länsstyrelsen bistår i flera utvecklingsprojekt med metodutveckling eller utvärdering i länet för att ge möjlighet att testa utvecklingssatsningar och anpassa/kvalitetssäkra insatser.

Seminarieserie 2017

19 april seminarium Hälsofrämjande skola – exempel på två preventionsprogram i skolan

4 maj seminarium Insatser som gör skillnad - verktyg för dig som arbetar med ensamkommande barn

30 maj seminarium Inget att vänta på – våldsförebyggande arbete

14 september frukostseminarium kl. 08.30 - 10.00: Insatser som gör skillnad. Verktyg för dig som arbetar med ensamkommande barn. Målgrupp: Personal inom HVB, stödboenden, familjehem samt socialtjänst.

29 september seminarium kl. 09.00 - 12.00: Skyddsfaktorer i praktiken: forskning och tillämpning på lokal nivå. Målgrupp: Chefer, samordnare och strateger inom folkhälsa och förebyggande arbete i länet.

4 oktober frukostseminarium kl. 08.30-10.00 Preventionspaketet och framtiden. Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda kommunerna i det förebyggande arbetet? Vilket stöd behövs? Dialog och diskussion utifrån lokala behov och exempel. Målgrupp: Beslutsfattare och chefer i länet.

Skuggor på marken