Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen

Länsstyrelsen stödjer kommunerna i deras arbete på områdena serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak, rökfria miljöer samt ansvarsfull alkoholservering. Kontakta din kommun för frågor som rör just din verksamhet inom något av dessa områden.
Röd neonskylt i fönster - BAR.

Det finns ett flertal regler som gäller för försäljning av tobak och alkohol. Kommunerna ansvarar tillsammans med polisen för att lagar och regler följs. Länsstyrelsens uppgift är att ge stöd och råd till kommunerna och att kontrollera deras tillsynsarbete. Vår tillsyn inkluderar både hur den kommunala tillsynen dokumenteras och hur den sköts rent praktiskt.

Fördjupad tillsyn

Varje år genomför Länsstyrelsen en fördjupad tillsyn av cirka tio av länets kommuner. Denna tillsyn syftar till att Länsstyrelsen ska få en bild av hur kommunerna arbetar med frågor enligt alkohollagen och tobakslagen. Efter varje tillsyn upprättas ett tillsynsprotokoll som ansvariga nämnder får ta del av.

Se Länsstyrelsens tillsynsplan för 2018.

Råd och stöd

De som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i kommunerna får rådgivning och stöd från Länsstyrelsen. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning stöttar vi kommunerna i deras tillsynsarbete. Tillämpning av metoden Ansvarsfull alkoholservering och utbildning i Ansvarsfull tillståndsgivning är två sätt att utveckla det förebyggande tillsynsarbetet i kommunerna.

NYTT - Remissblanketter för vandel och servering

Remissblanketterna för vandel samt för vandel och servering som ska skickas in till Polismyndigheten har reviderats. Dessa blanketter har Polismyndigheten tagit fram tillsammans med Länsstyrelsen.

Remiss: Vandel och servering polismyndigheten med AlkT-märken.

Remiss: Vandel och servering polismyndigheter.

Remiss: Vandel polismyndigheten med AlkT-märken.

Remiss: Vandel polismyndigheten.

Läs mer om

Ansvarsfull alkoholservering.

Ansvarsfull tillståndsgivning.

Prenumerera på nyhetsbrevet Social utveckling

Nyhetsbrevet Social utveckling

 Tillsynsplan 2016