Föräldraskapsstöd

Länsstyrelserna ska under åren 2018–2021 stödja kommuner, landsting, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år i respektive län. Barnrättsperspektivet, att främja jämlikhet och jämställdhet och ett jämställt föräldraskap är centrala utgångspunkter. Även funktionshindersperspektivet och förebyggande av våld ska beaktas. Länsstyrelsen i Örebro län ska stödja och samordna arbetet.

Utgångspunkten är regeringens satsning "Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla". Strategin revideras just nu och en ny version väntas komma ut under våren 2018. Syftet med regeringens satsning är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Den nationella strategin är tänkt att

  • inspirera kommuner och landsting att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap
  • vara ett praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet.

Samverkan och regional strategi

I Stockholms län och i länets kommuner och stadsdelar pågår redan i dag många föräldrastödjande aktiviteter som riktar sig till föräldrar med tonårsbarn. Länsstyrelsen i Stockholm ska under de kommande åren, i samverkan med kommuner, landsting och andra aktörer, medverka till uppbyggnad av en regional struktur för arbetet.

Länsstyrelsen ser att uppdraget kan komma att innebära;

  • stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att samordna och utveckla sitt föräldrastödsarbete
  • att utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov
  • att stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt
  • att arrangera utbildning och kompetensutveckling i länet.

Innehållet i Länsstyrelsens stöd kommer att utformas successivt i dialog med berörda aktörer.

Vad händer nu?

Ett regionalt nätverk med föräldrastödjande aktörer har bildats. Syftet med nätverket är bland annat att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Vidare har en arbetsgrupp bildats med aktörer från nätverket för att kartlägga och ta fram ett metodstöd kring föräldrastöd riktat till utrikesfödda föräldrar. Utbildningar i metodstödet ges under 2018 av Stockholms stad.

Föräldrastödsarbetet är även en del i Preventionspaketet som en viktig preventiv insats i flera av de sakområden som Länsstyrelsen i Stockholm arbetar med, till exempel våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, alkohol och narkotika samt integration.