Föräldraskapsstöd

Länsstyrelserna ska under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett föräldrastöd, som riktar sig till alla föräldrar med barn i tonåren.

Utgångspunkten är regeringens satsning "Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla". Viktiga utgångspunkter i arbetet är också det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter.

Syftet med regeringens satsning är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar.

Strategin är tänkt att

  • inspirera kommuner och landsting att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap
  • vara ett praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet.

Det övergripande målet i den nationella strategin är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt, 0-17 år. Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.

Samverkan och regional strategi

I Stockholms län och i länets kommuner och stadsdelar pågår redan i dag många föräldrastödjande aktiviteter som riktar sig till föräldrar med tonårsbarn. Länsstyrelsen i Stockholm ska under de kommande åren, i samverkan med kommuner, landsting och andra aktörer, medverka till uppbyggnad av en regional struktur för arbetet.

Länsstyrelsen ser att uppdraget kan komma att innebära;

  • stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att samordna och utveckla sitt föräldrastödsarbete
  • implementering av Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla på regional och lokal nivå
  • att utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov
  • att stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt
  • att arrangera utbildning och kompetensutveckling i länet.

Innehållet i Länsstyrelsens stöd kommer att utformas successivt i dialog med berörda aktörer.

Vad händer nu?

Under hösten 2015 har ett regionalt nätverk med föräldrastödjande aktörer bildats. Syftet med nätverket är bland annat att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, jämförelse och kunskapsöverföring. Vidare har en arbetsgrupp bildats med aktörer från nätverket för att kartlägga och ta fram ett metodstöd kring föräldrastöd riktat till utrikesfödda föräldrar.

Föräldrastödsarbetet är även en del i Preventionspaketet som en viktig preventiv insats i flera av de sakområden som Länsstyrelsen i Stockholm arbetar med, till exempel våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, alkohol och narkotika samt integration.