Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning och en minskad användning av alkohol och tobak: det är det övergripande målet för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).
Lingonhjärta i barnhänder.

Nationell strategi för ANDT-politiken

Det övergripande målet för ANDT-arbetet bygger på visionen om ett samhälle där alla ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. 

Det här är de sex mål som har tagits fram för arbetet:

  1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
  2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska
  3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska
  4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet
  5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
  6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt

Den nationella strategin sträcker sig från år 2016 till 2020.

Regional strategi och handlingsplan

Länsstyrelsen har tillsammans med Kriminalvården, Stockholms läns landsting, Polisen och Tullverket tagit fram en regional strategi och handlingsplan för ANDT-frågorna i Stockholms län. Syftet med planen är att peka ut en riktning, gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet och tydliggöra vem som ska göra vad. Vi vill bidra till att den nationella ANDT-strategin blir verklighet i Stockholms län. Den regionala strategin och handlingsplanen gäller 2017-2020 och kan laddas ner nedan.

Ladda ner Stockholms läns strategi och handlingsplan

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ska sprida och verka för att den nationella ANDT-strategin blir verklighet i Stockholms län. Vår roll är att ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samarbete inom frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Vi arbetar för en effektivare samverkan i länet genom att skapa kontaktvägar, sprida metodik och material, ordna utbildningar och diskussionsforum. Vi fångar upp och vidareförmedlar viktiga frågor från lokalt och regionalt håll upp till den nationella nivån.

Uppdraget gäller både det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet, där Länsstyrelsen har i uppdrag att utöva tillsyn över kommunernas tillsynsarbete av alkohol- och tobakslagen.