Samordning av förebyggande arbete

Länsstyrelsen har ansvar för att samordna och driva på utvecklingen av det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i länet.

Länsstyrelsen - en länk
mellan nationell och lokal nivå

Riksdag och regering fattar beslut om de nationella målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Målsättningarna är ett minskat bruk av tobak och alkohol och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att de nationella politiska målen omvandlas till förebyggande arbete anpassat efter lokala förhållanden. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd och förmedla dessa till regional och nationell nivå.

Samarbete med regionala aktörer

På regional nivå har Länsstyrelsen ett nära samarbete med andra aktörer och myndigheter t ex landsting, polis, tull, kriminalvård, kommunförbund och forskningsinstitutioner.

I en särskild länssamarbetsgrupp fokuserar vi nu på att sprida den nationella ANDT-strategin i länet och skapa förutsättningar för att de insatser som prioriteras i strategin också genomförs i Stockholms län.  

Utbildning, stöd och nätverk

Merparten av kommunerna i Stockholms län driver ett målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det finns preventionssamordnare eller kontaktpersoner för det förebyggande arbetet i så gott som alla kommuner och stadsdelar i länet.

Länsstyrelsen erbjuder regelbundet utbildning, fortbildning och stöd till kommunal personal och andra samarbetspartners i det förebyggande arbetet. För kommunala preventionssamordnare, alkoholhandläggare och tobakshandläggare anordnas olika typer av nätverksträffar.

Erbjudande om stöd till lokalt 
förebyggande arbete

Nu har ledande chefer och politiker i länets kommuner möjlighet att få stöd i det lokala förebyggande arbete. Vi från Länsstyrelsen erbjuder oss att komma ut till kommuner för att närmare beskriva regeringens förnyade nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020. Upplägget utgår från den enskilde kommunens behov.  Läs mer om vårt erbjudande i rutan till höger.

Erbjudande om stöd vid implementering av socialt utvecklingsarbete

Ett gott socialt utvecklingsarbete handlar både om vad som görs i form av insatser och metoder och om hur arbetssätten implementeras i verksamheterna. Länsstyrelsen i Stockholm erbjuder länets kommuner stöd i form av Community Readiness Model (CRM), som är en forskningsbaserad och beprövad modell som enkelt kartlägger viktiga förutsättningar för en lyckad implementeringsprocess.

Genom att erbjuda länets kommuner och stadsdelar möjligheten till CRM-mätning vill vi bidra till utvecklingen av ett förankrat, strukturerat och långsiktigt ANDT-förebyggande arbete. Läs mer om erbjudandet i rutan till höger.

 Erbjudande till kommunerna

Läs mer om vårt erbjudande om stöd till lokalt drogpreventivt arbete

Läs mer om vårt erbjudande om kommunalt processtöd genom metoden Erbjudande om stöd vid implementering.